Spółdzielnia Mieszkaniowa

"Przyszłość" w Iławie

23 kwietnia 2024

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni

Iława, dn. 22-04-2024 r.

ZAPROSZENIE

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "PRZYSZŁOŚĆ" w Iławie zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się dnia 16-05-2024 r. (czwartek) o godz. 17:00 w Miejskiej Hali  Widowiskowo – Sportowej w Iławie przy  ul. Niepodległości 11B.

 

Pouczenie:

 1. Projekty uchwał będących przedmiotem obrad zostaną wyłożone do wglądu w biurze Spółdzielni przy ul. Dąbrowskiego 40B od dnia 29-04-2023 r. Każdy członek ma prawo zapoznać się z tymi dokumentami.
 2. Członek może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego Członka. Wzór pełnomocnictwa jest możliwy do uzyskania w biurze Spółdzielni. Pełnomocnictwo należy dostarczyć przed rozpoczęciem Zebrania.
 3. Prawo głosu na Zebraniu mają tylko Członkowie Spółdzielni. Osoby niebędące Członkami mogą brać bierny udział w Zebraniu.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Odczytanie listy pełnomocników.
 3. Wybór Prezydium Zebrania (przewodniczący, sekretarz i asesor).
 4. Odczytanie  porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
 6. Wybór członków Komisji Wnioskowej. 
 7. Oświadczenie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej o prawomocności zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
 8. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni dnia 09.05.2023 r.
 9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023 r.
 10. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023 r.
 11. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za 2023 r.
 12. Podjęcie uchwał:

 

Nr I/2024 – W sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023r.

Nr II/2024 – W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023 r.

Nr III/2024 – W sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za 2023 r.

Nr IV/2024 – W sprawie upoważnienia Zarządu do zaciągnięcia najwyższej sumy zobowiązań.

Nr V/2024 - W sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Zbigniewowi Miecznikowskiemu za 2023 r.

Nr VI/2024– W sprawie uchwalenia kierunków działalności gospodarczej na 2024 r.

Nr VII/2024 - W sprawie:  wyboru delegata do reprezentowania Spółdzielni   w Zgromadzeniu Przedstawicieli Warmińsko-Mazurskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych.

Nr VIII/2024 – w sprawie zbycia w formie darowizny  pomieszczenia technicznego – węzeł ciepła w budynku przy ul. Kościuszki 16.

 

13. Dyskusja i odczytanie wniosków Komisji Wnioskowej.

14.  Zamknięcie obrad.

 

 

 

tel. 89 648 52 21

14-200 Iława

ul. Dąbrowskiego 40b

Spółdzielnia Mieszkaniowa

"Przyszłość" w Iławie