Spółdzielnia Mieszkaniowa

"Przyszłość" w Iławie

 

Uchwała nr I/2024

 

Walnego Zgromadzenia

Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ” w Iławie

z dnia 16-05-2024 r.

 

 

w sprawie: przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ” w Iławie za 2023 r.

 

 

na podstawie art. 38 § 1 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 593 )  oraz § 100 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Przyjmuje się Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ” w Iławie za 2023 r. w treści stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Głosowało ZA : 24 Członków

Głosowało PRZECIW: 0 Członków

Wstrzymało się: 0 Członków

 

 

 

    Sekretarz                                                             Przewodniczący

    Walnego Zgromadzenia                       Walnego Zgromadzenia

                                                                                                                          

 

    …………………………….                                          …………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała nr II/2024

 

Walnego Zgromadzenia

Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ” w Iławie

z dnia 16-05-2024 r.

 

 

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ” w Iławie za 2023 r.

 

 

Na podstawie art. 38 § 1 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 593 ) oraz § 100 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ” w Iławie za 2023 r. w treści stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały

 

§ 2

 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Głosowało ZA: 24 Członków

Głosowało PRZECIW: 0 Członków

Wstrzymało się: 0 Członków

 

 

 

 

 

    Sekretarz                                                             Przewodniczący

    Walnego Zgromadzenia                       Walnego Zgromadzenia

 

 

 

    …………………………….                                          …………………………..

 

 

 

 

 

 

Uchwała nr III/2024

 

Walnego Zgromadzenia

Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ” w Iławie

z dnia 16-05-2024 r.

 

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ” w Iławie za 2023 r. oraz przeznaczenia wyniku finansowego.

 

na podstawie art. 38 § 1 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 593 ) oraz § 100 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Przyjmuje i zatwierdza roczne Sprawozdanie Finansowe za 2023r. obejmujące:

 1. Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego.
 2. Bilans za rok obrotowy 2023 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 24 358 014,24 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony trzysta pięćdziesiąt osiem tysiące czternaście złotych 24/100).
 3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2023 r. wykazujący zysk netto w kwocie 115 367,96 zł (słownie: sto piętnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem złotych 96/100). W rachunku zysków i strat wykazano nadwyżkę przychodów nad kosztami z tytułu eksploatacji nieruchomości w kwocie 474 654,37 oraz nadwyżkę kosztów nad przychodami w wysokości 7 744,84 zł.
 4. Informację dodatkową.

 

§ 2

 

Zgodnie z § 127 ust. 3 Statutu Spółdzielni powstały zysk netto w kwocie 115 367,96 zł przeznacza na Fundusz Zasobowy.

 

§ 3

 

Nadwyżkę przychodów nad kosztami z tytułu eksploatacji nieruchomości                        w kwocie 474 654,37 zł oraz nadwyżkę kosztów nad przychodami w wysokości 7 744,84 zł przenosi do rozliczenia w roku następnym, po uwzględnieniu nadwyżek lub niedoborów z lat ubiegłych. 

 

§ 4

 

Sprawozdanie Finansowe za 2023 r. stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 5

 

Wykonanie niniejszej Uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Głosowało ZA: 24 Członków

Głosowało PRZECIW: 0 Członków

Wstrzymało się: 0 Członków

 

 

 

 

                        Sekretarz                                                     Przewodniczący

           Walnego Zgromadzenia                                  Walnego Zgromadzenia

 

 

 

            …………………………….                                              …………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała nr IV/2024

 

Walnego Zgromadzenia

Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ” w Iławie

z dnia 16-05-2024 r.

 

 

w sprawie: upoważnienia Zarządu do zaciągnięcia najwyższej sumy zobowiązań przez Spółdzielnię Mieszkaniową „PRZYSZŁOŚĆ” w Iławie

 

 

na podstawie art. 38 § 1 ust. 7 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 593 ) oraz § 100 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje :

 

§ 1

 

Upoważnia się Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ” w Iławie do zaciągnięcia najwyższej możliwej sumy zobowiązań przez Spółdzielnię                                w wysokości 4.000.000,00zł (słownie: cztery miliony złotych).

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Głosowało ZA: 24 Członków

Głosowało PRZECIW: 0 Członków

Wstrzymało się: 0 Członków

 

 

 

 

                        Sekretarz                                                Przewodniczący

        Walnego Zgromadzenia                               Walnego Zgromadzenia

 

 

 

               …………………………….                                     …………………………..

 

 

 

 

 

 

     Uchwała nr V/2024

 

Walnego Zgromadzenia

Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ” w Iławie

z dnia 16-05-2024 r.

 

 

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ” w Iławie Panu Zbigniewowi Miecznikowskiemu za 2023 r.

 

 

na podstawie art. 38 § 1 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 593 ) oraz § 100 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje :

 

§ 1

 

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ” w Iławie Panu Zbigniewowi Miecznikowskiemu  za okres                                     od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Głosowało ZA: 24 Członków

Głosowało PRZECIW: 0 Członków

Wstrzymało się: 0 Członków

 

 

 

                   Sekretarz                                                    Przewodniczący

    Walnego Zgromadzenia                       Walnego Zgromadzenia

 

 

       ….…………………………….                                   ……………….……………….

 

 

 

 

 

 

 

      Uchwała nr VI/2024

 

Walnego Zgromadzenia

Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ” w Iławie

z dnia 16-05-2024 r.

 

 

w sprawie:  uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej na 2024r.

 

 

na podstawie art. 38 § 1 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 593 ) oraz § 100 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Zatwierdza się kierunki rozwoju działalności gospodarczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Iławie na 2024 r. w obszarach:

 

 1. GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI:
 1. Realizacja postanowień przyjętego przez Radę Nadzorczą „Planu Remontów” na 2024 r.
 2. Realizacja bieżących robót remontowych.
 3. Przeprowadzanie przeglądów instalacji gazowych, kominowych, elektrycznych                               i odgromowych oraz przeglądów stanu technicznego budynków i hydrantów celem zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców.
 4. Opracowanie „Wieloletniego Planu Remontowego”.
 1. GOSPODARKA FINANSOWA:
 1. Dążenie do optymalizacji w zakresie ponoszonych kosztów.
 2. Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych dla Spółdzielni, w tym m.in.:
 1. Lokowanie wolnych środków finansowych na oprocentowanych lokatach bankowych;
 2. Świadczenie odpłatnych usług przez konserwatorów Spółdzielni.
 1. Podniesienie Funduszu remontowego do poziomu zapewniającego realizację założeń „Wieloletniego Planu Remontowego”.
 1.  DZIAŁANIA ORGANIZACYJNE:
 1. Zwiększenie efektywności w zakresie windykacji zaległości płatniczych wobec Spółdzielni.
 2. Przeprowadzanie remontów powodujących zwiększenie estetyki osiedli oraz zmniejszenie  zużycia energii cieplnej.
 3. Realizacja wniosków zgłaszanych przez Członków Spółdzielni celem poprawy warunków zamieszkania.
 4. Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych w Spółdzielni.
 5. Kontynuacja realizacji postanowień ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Głosowało ZA: 24 Członków

Głosowało PRZECIW: 0 Członków

Wstrzymało się: 0 Członków

 

 

 

 

               Sekretarz                                                     Przewodniczący

    Walnego Zgromadzenia                       Walnego Zgromadzenia

 

 

……..…………………………….                                      ………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Uchwała nr VII/2024

 

Walnego Zgromadzenia

Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ” w Iławie

z dnia 16-05-2024 r.

 

w sprawie:  wyboru delegata do reprezentowania Spółdzielni w Zgromadzeniu Przedstawicieli Warmińsko-Mazurskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych.

 

 

na podstawie art. 38 § 1 ust 12 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 593) oraz § 100 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

 

§ 1

Wybiera się :

 

 1. Delegata, tj. Pana/Panią …...........................................................................................

 

do reprezentowania Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Iławie w Zgromadzeniu Przedstawicieli Warmińsko-Mazurskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Olsztynie.  

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Głosowało ZA : 24  Członków

Głosowało PRZECIW: 0 Członków

Wstrzymało się: 0 Członków

 

 

                        Sekretarz                                              Przewodniczący

        Walnego Zgromadzenia                               Walnego Zgromadzenia

 

 

 

            …………………………….                                      ………………………

 

 

 

 

 

 

tel. 89 648 52 21

14-200 Iława

ul. Dąbrowskiego 40b

Spółdzielnia Mieszkaniowa

"Przyszłość" w Iławie