Spółdzielnia Mieszkaniowa

"Przyszłość" w Iławie

Uchwała nr I/2023

 

Walnego Zgromadzenia

Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ” w Iławie

z dnia 09-05-2023 r.

 

w sprawie: przyjęcia Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ” w Iławie.

 

Na podstawie art. 38 § 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 648 ) oraz § 100 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Przyjmuje się Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Iławie w treści stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały, będący jej integralną częścią.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Głosowało ZA : 75 Członków

Głosowało PRZECIW: 0

Członków Wstrzymało się: 6 Członków

 

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

 

 

Uchwała nr II/2023

 

Walnego Zgromadzenia

Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ” w Iławie

z dnia 09-05-2023 r.

 

w sprawie: przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ” w Iławie za 2022 r. 

 

na podstawie art. 38 § 1 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 648 )  oraz § 100 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:  

 

§ 1

 

Przyjmuje się Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ” w Iławie za 2022 r. w treści stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Głosowało ZA : 61

Członków Głosowało PRZECIW: 0

Członków Wstrzymało się: 2 Członków

 

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

 

 

Uchwała nr III/2023

 

Walnego Zgromadzenia

Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ” w Iławie

z dnia 09-05-2023 r.

 

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ” w Iławie za 2022 r.  

 

Na podstawie art. 38 § 1 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 648 ) oraz § 100 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ” w Iławie za 2022 r. w treści stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Głosowało ZA : 62 Członków

Głosowało PRZECIW: 0

Członków Wstrzymało się: 2 Członków

 

 

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

 

 

Uchwała nr IV/2023

 

Walnego Zgromadzenia

Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ” w Iławie

z dnia 09-05-2023 r.

 

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ” w Iławie za 2022 r. oraz przeznaczenia wyniku finansowego.

 

na podstawie art. 38 § 1 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 648 ) oraz § 100 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Przyjmuje i zatwierdza roczne Sprawozdanie Finansowe za 2022 r. obejmujące:

 1. Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego.
 2. Bilans za rok obrotowy 2022 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 24 073.775,58 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony  siedemdziesiąt trzy  tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć złotych 58/100).
 3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2022 r. wykazujący zysk netto w kwocie 205.715,63 zł (słownie: dwieście pięć tysięcy siedemset piętnaście złotych 63/100). W rachunku zysków i strat wykazano nadwyżkę przychodów nad kosztami z tytułu eksploatacji nieruchomości w kwocie 273.494,03 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote 03/100) oraz nadwyżkę kosztów nad przychodami w wysokości 2.321,42 zł (słownie: dwa tysiące trzysta dwadzieścia jeden złotych 42/100)
 4. Informację dodatkową.  § 2  Zgodnie z § 127 ust. 3 Statutu Spółdzielni powstały zysk netto w kwocie 205.715,63 zł przeznacza na Fundusz Zasobowy.

 

§ 3

 

Nadwyżkę przychodów nad kosztami z tytułu eksploatacji nieruchomości w kwocie 273.494,03 zł oraz nadwyżkę kosztów nad przychodami w wysokości 2.321,42 zł przenosi do rozliczenia w roku następnym, po uwzględnieniu nadwyżek lub niedoborów z lat ubiegłych.

 

§ 4

 

Sprawozdanie Finansowe za 2022 r. stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 5

 

Wykonanie niniejszej Uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Głosowało ZA : 63 Członków

Głosowało PRZECIW: 2 Członków

Wstrzymało się: 0 Członków

 

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

 

 

Uchwała nr V/2023

 

Walnego Zgromadzenia

Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ” w Iławie

z dnia 09-05-2023 r.

 

w sprawie: upoważnienia Zarządu do zaciągnięcia najwyższej sumy zobowiązań przez Spółdzielnię Mieszkaniową „PRZYSZŁOŚĆ” w Iławie

 

na podstawie art. 38 § 1 ust. 7 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 648 )  oraz § 100 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje :

 

§ 1

 

Upoważnia się Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ” w Iławie do zaciągnięcia najwyższej możliwej sumy zobowiązań przez Spółdzielnię w wysokości 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych).

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Głosowało ZA : 53 Członków

Głosowało PRZECIW: 3

Członków Wstrzymało się: 11 Członków

    

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

 

Uchwała nr VI/2023

 

Walnego Zgromadzenia

Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ” w Iławie

z dnia 09-05-2023 r.

 

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ” w Iławie Panu Zbigniewowi Miecznikowskiemu za 2022 r.

 

na podstawie art. 38 § 1 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 648 ) oraz § 100 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje :

 

§ 1

 

Udziela się (nie udziela)* absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ” w Iławie Panu Zbigniewowi Miecznikowskiemu  za okres od 1 stycznia 2022  r. do 31 grudnia 2022 r.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Głosowało ZA : 53 Członków

Głosowało PRZECIW: 3

Członków Wstrzymało się: 11 Członków

       

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

 

 

Uchwała nr VII/2023

 

Walnego Zgromadzenia

Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ” w Iławie

z dnia 09-05-2023 r.

 

w sprawie:  uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej na 2023 r.   na podstawie art. 38 § 1 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 648 ) oraz § 100 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Zatwierdza się kierunki rozwoju działalności gospodarczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Iławie na 2023 r. w obszarach:

 

I. GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI:

 

 1. Realizacja postanowień przyjętego przez Radę Nadzorczą „Planu Remontów” na 2023r.
 2. Realizacja bieżących robót remontowych.
 3. Przeprowadzanie przeglądów instalacji gazowych, kominowych, elektrycznych i odgromowych oraz przeglądów stanu technicznego budynków i hydrantów celem zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców.
 4. Opracowanie „Wieloletniego Planu Remontowego”.

 

II. GOSPODARKA FINANSOWA:

 

 1. Dążenie do optymalizacji w zakresie ponoszonych kosztów.
 2. Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych dla Spółdzielni, w tym m.in.:
  1. Dotacje i dofinansowania ze środków unijnych oraz krajowych;
  2. Lokowanie wolnych środków finansowych na oprocentowanych lokatach bankowych;
  3. Świadczenie odpłatnych usług przez pracowników Spółdzielni.
 3. Podniesienie Funduszu remontowego do poziomu zapewniającego realizację założeń „Wieloletniego Planu Remontowego”.

 

III.  DZIAŁANIA ORGANIZACYJNE:

 

 1. Zwiększenie efektywności w zakresie windykacji zaległości płatniczych wobec Spółdzielni.
 2. Przeprowadzanie remontów powodujących zwiększenie estetyki osiedli oraz zmniejszenie  zużycia energii cieplnej.
 3. Realizacja wniosków zgłaszanych przez Członków Spółdzielni celem poprawy warunków zamieszkania.
 4. Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych w Spółdzielni.
 5. Kontynuacja realizacji postanowień ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Głosowało ZA : 47 Członków

Głosowało PRZECIW: 2

Członków Wstrzymało się: 11 Członków

 

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

 

 

Uchwała nr VIII/2023

 

Walnego Zgromadzenia

Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ” w Iławie

z dnia 09-05-2023 r.

 

w sprawie:  wyboru składu Rady Nadzorczej w kadencji 2023-2026 Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ” w Iławie.  

 

na podstawie art. 45 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 648) oraz § 100 ust. 1 pkt. 5 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:  

 

§ 1

 

Stwierdza się, iż w głosowaniu tajnym dokonano wyboru członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Iławie w kadencji na lata 2023 r. – 2026 r. tj.:

 

 1. Kozłowski Piotr.
 2. Moszczyńska Ewa.
 3. Mróz Jarosław.
 4. Siekierski Adam.
 5. Sosnowski Tadeusz.

 

§2

 

 1. Głosy za Piotrem Kozłowskim – 40, przeciw 3, wstrzymało się 38.
 2. Głosy za Ewą Moszczyńską  – 46, przeciw 1, wstrzymało się 34.
 3. Głosy za Jarosławem Mróz – 52, przeciw 3, wstrzymało się 26.
 4. Głosy za Adamem Siekierskim  – 39, przeciw 5, wstrzymało się 37.
 5. Głosy za Tadeuszem Sosnowskim – 32, przeciw 6, wstrzymało się 43.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

 

 

Uchwała nr IX/2023

 

Walnego Zgromadzenia

Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ” w Iławie

z dnia 09-05-2023 r.

 

w sprawie:  wyboru delegata do reprezentowania Spółdzielni w Zgromadzeniu Przedstawicieli Warmińsko-Mazurskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych.

 

na podstawie art. 38 § 1 ust 12 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 648) oraz § 100 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Wybiera się :   1. Delegata, tj. Pana/Panią …...........................................................................................  do reprezentowania Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Iławie w Zgromadzeniu Przedstawicieli Warmińsko-Mazurskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Olsztynie.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Głosowało ZA : 53 Członków

Głosowało PRZECIW: 2 Członków

Wstrzymało się: 0 Członków

 

 

Przewodniczący Zebrania Właścicieli

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej 

 

tel. 89 648 52 21

14-200 Iława

ul. Dąbrowskiego 40b

Spółdzielnia Mieszkaniowa

"Przyszłość" w Iławie