23 kwietnia 2024

Uchwała Rady Nadzorczej nr 2/2024 z dnia 25.03.2024

Uchwała nr II/2024

 

podjęta na posiedzeniu Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ” w Iławie

dnia 25 marca 2024 r.

 

 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania Sprawozdania Finansowego za rok 2023.  

 

 1. Na podstawie art. 46§1 ust. 2a ustawy z dnia 16 września 1982 r. prawo spółdzielcze (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 648) oraz  §110 pkt.1 ust.1 lit. a) Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Iławie postanawia się zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania Sprawozdania Finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Iławie za rok 2023 według treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

            Sekretarz                                                               Przewodnicząca

   Rady Nadzorczej                                                             Rady Nadzorczej

 

załącznik nr 1 do uchwały nr II/2024

z dnia 25  marca 2024 r.

 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Iławie

z badania Sprawozdania Finansowego za 2022 rok

 

Zgodnie z treścią art. 46§1 ust. 2a ustawy prawo spółdzielcze Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” dokonała badania i oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.

 1. Przedmiotem oceny Rady Nadzorczej było sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok obrotowy 2023 zawierające:
  1. Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego;
  2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 24 358 014,24 zł;
  3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 20232 roku wykazujący zysk netto w wysokości 115 367,96 zł.
  4. Informację dodatkową.
 2. Rada Nadzorcza zapoznała się ze Sprawozdaniem Finansowym udostępnionym wszystkim jej członkom drogą elektroniczną w dn. 20.03.2024 r. Członkowie Rady Nadzorczej do momentu jej posiedzenia w dn. 25.03.2024 r. nie wniósł żadnych uwag.
 3. Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie Finansowe zostało sporządzone we wszystkich istotnych aspektach, w sposób rzetelny i prawidłowy oraz jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa tj. rozdziałem 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (jednolity tekst Dz. U. 2023, poz. 120 wraz z późniejszymi zmianami).
 4. Rada Nadzorcza dostrzega pozytywne zmiany w sytuacji finansowej Spółdzielni, jednakże zwraca uwagę na konieczność podejmowania dalszych działań zmierzających do skutecznego ściągania należności czynszowych.
 5. Rada Nadzorcza w swoim sprawozdaniu odstępuje od szczegółowej prezentacji wyników ekonomiczno-finansowych, ponieważ  uznaje,  że  zostały  one  szczegółowo  i kompetentnie przedstawione w Sprawozdaniu Finansowym sporządzonym przez Zarząd Spółdzielni.
 6. Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia nadwyżki przychodów nad kosztami z tytułu eksploatacji nieruchomości w kwocie 474 654,37 oraz nadwyżki kosztów nad przychodami w wysokości 7 744,84 zł tj. przeniesienia tych kwot do rozliczenia w latach następnych, po uwzględnieniu nadwyżek lub niedoborów z lat ubiegłych. Ponadto Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto w wysokości 115 367,96 zł na Fundusz Zasobowy.
 7. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje sprawozdanie finansowe za 2023 r.

 

 

Sekretarz                                                                            Przewodnicząca

Rady Nadzorczej                                                              Rady Nadzorczej

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa

"Przyszłość" w Iławie

tel. 89 648 52 21

14-200 Iława

ul. Dąbrowskiego 40b

Spółdzielnia Mieszkaniowa

"Przyszłość" w Iławie