20 grudnia 2023

Uchwała Rady Nadzorczej nr 16/2023 z dnia 18.12.2023

 

Uchwała nr XVI/2023

 

podjęta na posiedzeniu Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ” w Iławie

 dnia 18-12-2023 r.

 

 

w sprawie: ustalenia wysokości opłaty z tytułu podatku od nieruchomości.

 

 

 1. Na podstawie §110 pkt. 1 ust. 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ” w Iławie ustala się opłatę z tytułu podatku od nieruchomości od lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży (z wyłączeniem lokali z prawem odrębnej własności) we wszystkich zasobach Spółdzielni, tj.:
  1. Za grunty związane z lokalami użytkowymi w wysokości 1,13 zł za 1m²
  2. Za grunty pozostałe w wysokości 0,60 zł za 1m²
  3. Od lokali mieszkalnych w wysokości 0,98 zł za 1m²
  4. Od lokali użytkowych w wysokości 28,00zł za 1m²
  5. Od lokali użytkowych, w których prowadzona jest działalność lecznicza w wysokości 5,82 zł za 1m²
  6. Od garaży w wysokości 9,90zł za 1m².
 2. Uchwałę podjęto na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Iławie nr …..  z dnia 27.11.2024 r., stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2024 r.​​​​​​​
 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni

 

 

 

            Sekretarz                                                                 Przewodniczący

   Rady Nadzorczej                                                           Rady Nadzorczej

 

 

…………………………….                                                               ……………………………

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa

"Przyszłość" w Iławie

tel. 89 648 52 21

14-200 Iława

ul. Dąbrowskiego 40b

Spółdzielnia Mieszkaniowa

"Przyszłość" w Iławie