20 grudnia 2023

Uchwała Rady Nadzorczej nr 15/2023 z dnia 18.12.2023

 

Uchwała nr XV/2023

 

podjęta na posiedzeniu Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ” w Iławie

 dnia 18-12-2023 r.

 

 

w sprawie:  podwyższenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Zgodnie z §110 pkt.1 ust.14 Statutu Spółdzielni, Rada Nadzorcza postanawia, co następuje:

 

 1. Podwyższa się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 29,00 zł od osoby zamieszkującej  daną nieruchomość.
 2. Uchwałę podjęto na podstawie uchwały nr XXIII/85/2023 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2024 r.
 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

   

   

   

   

              Sekretarz                                                                 Przewodniczący

     Rady Nadzorczej                                                           Rady Nadzorczej

   

   

  …………………………….                                                               ……………………………

   

Spółdzielnia Mieszkaniowa

"Przyszłość" w Iławie

tel. 89 648 52 21

14-200 Iława

ul. Dąbrowskiego 40b

Spółdzielnia Mieszkaniowa

"Przyszłość" w Iławie