20 grudnia 2023

Uchwała Rady Nadzorczej nr 14/2023 z dnia 18.12.2023

 

Uchwała nr XIV/2023

 

podjęta na posiedzeniu Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ” w Iławie

 dnia 18-12-2023 r.

 

 

 

w sprawie: przyjęcia Planu Gospodarczo-Finansowego na rok 2024.

 

Na podstawie art. 46§1 ust. 1 ustawy prawo spółdzielcze oraz §110 pkt.1 ust. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” 

 

  1. Uchwala się Plan Gospodarczy Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” na rok 2024 -  stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

 

 

 

 

            Sekretarz                                                                 Przewodniczący

   Rady Nadzorczej                                                           Rady Nadzorczej

 

 

…………………………….                                                               ……………………………

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa

"Przyszłość" w Iławie

tel. 89 648 52 21

14-200 Iława

ul. Dąbrowskiego 40b

Spółdzielnia Mieszkaniowa

"Przyszłość" w Iławie