16 października 2023

Uchwała Rady Nadzorczej nr 10/2023 z dnia 16.10.2023

Uchwała nr X/2023

podjęta na posiedzeniu Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ” w Iławie 16.10.2023 r.

 

w sprawie: zatwierdzenia zmiany struktury organizacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej     „Przyszłość” w Iławie

 

§ 1

Działając na podstawie § 110 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółdzielni, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Iławie dokonuje zmiany schematu organizacyjnego/struktury organizacyjnej Spółdzielni, w następujący sposób:

  1. Utworzenie w ramach pionu finansowo –księgowego stanowiska Głównego Księgowego, który podlegać będzie bezpośrednio Prezesowi Zarządu, zaś pracownicy tego pionu  Głównemu Księgowemu
  2. Utworzenie  nowego pionu technicznego pod nazwą specjalista ds. technicznych

W związku z w/w zmianami  § 14 Regulaminu uzyskuje nową strukturę :

Struktura organizacyjna Spółdzielni przedstawia się następująco:

 

Prezes Zarządu

  • Radca Prawny
  • Główna Księgowa
    • Księgowość
  • Specjalista do spraw technicznych
  • Konserwatorzy

 

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia tj. z dniem 16.10.2023 r.

 

Sekretarz Rady Nadzorczej                                  Przewodnicząca Rady Nadzorczej

 

………………………………………………….            ……………………………………………………

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa

"Przyszłość" w Iławie

tel. 89 648 52 21

14-200 Iława

ul. Dąbrowskiego 40b

Spółdzielnia Mieszkaniowa

"Przyszłość" w Iławie