Spółdzielnia Mieszkaniowa

"Przyszłość" w Iławie

25.02.2020r

REGULAMIN WINDYKACJI NALEŻNOŚCI

 

  ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne  

 

§ 1

Czynności wstępne

 

 1. Instrukcja reguluje zasady i tryb postępowania w przypadku wystąpienia zadłużenia z tytułu opłat za użytkowanie lokali wobec Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” (zwaną dalej „Spółdzielnią”) dotyczących w szczególności lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, garaży, miejsc postojowych w hali garażowej, powierzchni dodatkowych.
 2. Przez windykację należy rozumieć czynności faktyczne i prawne zmierzające do  odzyskania zaległości z tytułu opłat.
 3. Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie w szczególności do wierzytelności powstałych z tytułu opłat należnych od:
  1. członków Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze lokatorskie lub własnościowe prawa do lokali mieszkalnych w zasobach Spółdzielni, którzy są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami Statutu;
  2. osób nie będących członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, które są obowiązane uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie Spółdzielni;
  3. członków Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali użytkowych, w tym garaży, oraz prawa do miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych, którzy są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami Statutu;
  4. członków Spółdzielni będących właścicielami lokali, którzy są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni przez uiszczanie opłat, zgodnie z postanowieniami Statutu;
  5. właścicieli lokali nie będących członkami Spółdzielni, którzy są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych.
 4. Za opłaty, o których mowa powyżej solidarnie z członkami Spółdzielni, właścicielami lokali nie będących członkami Spółdzielni oraz osobami nie będącymi członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali odpowiadają stale zamieszkujące z nimi w lokalu osoby pełnoletnie, z wyjątkiem pełnoletnich zstępnych pozostających na ich utrzymaniu, a także osoby faktycznie korzystające z lokalu.
 5. Odpowiedzialność osób, o których mowa w ust. 4 ogranicza się do wysokości opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania lub faktycznego korzystania z lokalu.
 6. Przez zadłużenie należy w szczególności rozumieć zaległości z tytułu opłat eksploatacyjnych, zaległości z tytułu opłat za media, zaległości z tytułu kredytu KFM, jak również odsetki od nieterminowych wpłat oraz koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego.
 7. Prowadzeniem windykacji należności wynikających z zadłużeń czynszowych zajmuje się wyznaczony pracownik (zwany dalej „pracownikiem”) we współpracy z Zarządem oraz Radcą Prawnym.
 8. Pracownik przeprowadza postępowanie upominawczo-monitujące w stosunku do osób wymienionych w  § 1 pkt 3 oraz osób pełnoletnich zamieszkujących lokale mieszkalne, użytkujących lokale użytkowe, garaże, zgodnie z zasadami ustalonymi  w § 2.
 9. W przypadku bezskuteczności postępowania upominawczo-monitującego pracownik podejmuje dalsze czynności prowadzące do wszczęcia postępowania sądowego i prowadzenia egzekucji.
 10. Wszelkie koszty związane z postępowaniem windykacyjnym ponoszą osoby, u których występuje zadłużenie z tytułu opłat (zwane dalej „dłużnikami”), tj. w szczególności: koszty sądowe, koszty doręczenia pism procesowych za pośrednictwem komornika, koszty doręczenia pism procesowych za pośrednictwem innego podmiotu (kuratora do doręczeń), koszty postępowania egzekucyjnego, koszty zastępstwa procesowego, odsetki ustawowe.  

 

§ 2

Postępowanie przygotowawcze i sposób prowadzenia akt,  rozłożenie spłaty na raty

 

 1. Raz w miesiącu, do 15 dnia następnego m-ca, pracownik przygotowuje wykaz kartotek dłużników. Osoby, wobec których mała by być wszczęta procedura windykacyjna powinny być zaakceptowane przez Zarząd.
 2. Zarząd Spółdzielni może sam wskazać osoby, wobec których ma być wszczęta procedura windykacyjna.
 3. Na każdym etapie procedury windykacyjnej dłużnik może zawrzeć ze Spółdzielnią porozumienie o ratalną spłatę zadłużenia.
 4. Rozłożenie zadłużenia na raty jest możliwe tylko wobec tych dłużników, wobec których nie wystąpiono z pozwem eksmisję lub nie rozpoczęto procedury przejęcia lokalu.
 5. Rozłożenia na raty dokonuje Zarząd lub Rada Nadzorcza Spółdzielni i polega na zawarciu pisemnego porozumienia z dłużnikiem, w którym dłużnik zobowiązuje się do spłaty zadłużenia w określonych ratach lub jednorazowo do ustalonego terminu oraz do terminowej zapłaty bieżących opłat miesięcznych (z uwzględnieniem regulacji wysokości opłat jakie ewentualnie wynikłyby po zawarciu porozumienia), z zastrzeżeniem pkt 10.
 6. Porozumienie o rozłożeniu na raty traci moc w przypadku naruszenia choćby jednego z jego warunków tj. braku wpłat rat wynikających z porozumienia, braku wpłat bieżących opłat miesięcznych, przekroczenia terminów wpłat rat lub bieżących opłat, a także dokonania wpłat rat lub bieżących opłat w mniejszych wysokościach niż wynikających z porozumienia.
 7. W przypadku rozłożenia zadłużenia na raty Spółdzielnia wstrzyma się ze skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego, a w przypadku skierowania wcześniej pozwu do Sądu, Spółdzielnia nie skieruje sprawy do postępowania egzekucyjnego. W przypadku, gdy sprawa została skierowana do egzekucji Spółdzielnia złoży wniosek o zawieszenie egzekucji.
 8. W przypadku niewywiązania się z porozumienia o rozłożeniu na raty Spółdzielnia może skierować sprawę na drogę postępowania sądowego bez kierowania odrębnych wezwań.
 9. W przypadku niewywiązania się z porozumienia na raty nie jest możliwym zawarcie ponownego porozumienia, co do tego samego długu.

 

§ 3

Wezwania do zapłaty

 

 1. Pracownik wystawia wezwania do zapłaty dla osób, u których stan zadłużenia przekracza wysokość 3 miesięcznych opłat eksploatacyjnych.
 2. Wezwanie do zapłaty (monit) zawiera żądanie zapłaty zaległości w opłatach w terminie 14 dni z zagrożeniem, że brak spłaty spowoduje skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego, a następie egzekucyjnego. Zarząd Spółdzielni może zdecydować o wysłaniu dodatkowego wezwania ostatecznego do zapłaty zaległości w terminie 7 dni.
 3. Jeżeli po otrzymaniu wezwania do zapłaty (monitu) dłużnik dokona wpłaty pokrywającej w całości istniejące zadłużenie albo uzyska zgodę na rozłożenie spłaty zaległości na raty, pracownik nie kieruje takiej sprawy do dalszego postępowania, chyba że dłużnik ponownie popadnie w zwłokę.
 4. Wezwania należy wysyłać do wszystkich zamieszkujących w lokalu osób dorosłych.
 5. Wezwania do zapłaty należy wysłać listem poleconym lub za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, względnie doręczyć je za pośrednictwem pracownika Spółdzielni za pokwitowaniem.

 

 

ROZDZIAŁ II

Czynności podejmowane po zakończeniu postępowania  upominawczo-monitującego

 

§ 4

Sądowe dochodzenie należności - pozew o zapłatę.

 

 1. W przypadku nie uregulowania należności w terminie określonym w wezwaniu do zapłaty, Zarząd Spółdzielni podejmuje decyzje o skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego. Przed skierowaniem sprawy do Sądu Zarząd Spółdzielni może wezwać dłużnika do stawienia się w siedzibie Spółdzielni celem przeprowadzenia indywidualnej rozmowy z dłużnikiem.
 2. Główny Księgowy przygotowuje listę osób, wobec których ma być wszczęta procedura windykacyjna, w której zostają zamieszczone informacje na temat wszystkich osób pełnoletnich zamieszkujących lokale, w których występują zaległości w opłatach.
 3. Akta windykacyjne powinny zawierać kopie wszystkich dokumentów dotyczących zaległości, tj. m.in. nakazy zapłaty, pisma komornicze, wezwania do zapłaty oraz korespondencję z dłużnikiem. Oryginały dokumentów powinny znajdować się w teczce osobowej dłużnika. Dokumenty dotyczące spłaconej zaległości w opłatach starszej niż trzy lata powinny być niszczone.
 4. Pozew jest sporządzany przez pracownika lub Radcę Prawnego, następnie kierowany do Sądu.
 5. W przypadku trudności w doręczeniu dłużnikowi pozwu, nakazu zapłaty lub innego pisma związanego z zaległością w opłatach, Zarząd może podjąć kroki w celu ustanowienia kuratora do dręczeń.
 6. Podstawą do prowadzenia egzekucji komorniczej jest tytuł egzekucyjny opatrzony przez sąd klauzulą wykonalności.

 

 

ROZDZIAŁ III

Zasady prowadzenia postępowania egzekucyjnego

 

 

§ 5

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

 

 1. Po uzyskaniu tytułu wykonawczego można raz jeszcze wezwać dłużnika do dobrowolnego spełnienia świadczenia orzeczonego wyrokiem lub nakazem zapłaty z wyznaczeniem krótkiego terminu.
 2. Jeśli dłużnik nie zapłaci długu z upływem terminu, w celu wyegzekwowania zasądzonych należności, pracownik lub Radca Prawny kieruje sprawę na drogę postępowania egzekucyjnego.  

 

 

§ 6

Bezskuteczność egzekucji

 

W przypadku stwierdzenia przez Komornika, iż po dokonaniu ustaleń egzekucja jest bezskuteczna o ile z okoliczności wynika, że dłużnik posiada majątek np. samochód, działkę, Radca Prawny występuje do Sądu z wnioskiem o wyjawienie majątku.  

 

 

§ 7

Ustanowienie hipoteki

 

 1. W celu zabezpieczenia roszczenia, na każdym etapie postępowania egzekucyjnego, można ustanowić hipotekę. Należność jest zabezpieczona z chwilą wpisania do księgi wieczystej.
 2. Decyzję o wpisanie hipoteki podejmuje Zarząd.
 3. Możliwość ustanowienia hipoteki na spółdzielczym prawie do lokalu dotyczy lokali mieszkalnych i użytkowych.
 4. Wnioski o założenie księgi wieczystej, jak również o dokonanie wpisu w księdze wieczystej (także i hipoteki) sporządza Radca Prawny.

 

 

§ 8

Egzekucja ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

 

 1. W przypadku nie wyegzekwowania należności w sposób opisany w poprzednich paragrafach niniejszego regulaminu, jeżeli dłużnikami są osoby posiadające spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub właściciele wyodrębnionych lokali, powinna być przeprowadzona egzekucja z lokalu lub z własnościowego prawa do lokalu.
 2. Egzekucję ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu prowadzi się przy odpowiednim zastosowaniu przepisów o egzekucji z nieruchomości.
 3. Egzekucję z prawa do lokalu kieruje się do Komornika.
 4. Spółdzielnia - wierzyciel powinna wnosić opłaty w wysokościach ustalonych przez Komornika oraz brać udział w wyznaczonych przez Sąd licytacjach.
 5. Posiadacz własnościowego prawa do lokalu lub właściciel lokalu tracą tytuł prawny do lokalu z chwilą uprawomocnienia się postanowienia Sądu o przysądzeniu własności.
 6. W przypadku, gdy zadłużenie przekracza połowę szacunkowej wartości rynkowej lokalu, albo gdy z innych przyczyn uzna to za właściwe Zarząd kieruje wniosek do Rady Nadzorczej o podjęcie uchwały w przedmiocie przejęcia lokalu lub udziału w lokalu według przepisów o egzekucji z nieruchomości.
 7. W przypadku podjęcia uchwały o przejęciu lokalu Zarząd Spółdzielni zobowiązany jest do zapewnienia środków finansowych niezbędnych do przejęcia lokalu.

 

§ 9

Egzekucja przy spółdzielczym lokatorskim prawie do lokalu

 

 1. Jeżeli dłużnik posiada spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, a egzekucja roszczeń pieniężnych prowadzonych przez Komornika okaże się bezskuteczna, wówczas Zarząd Spółdzielni kieruje wniosek do Rady Nadzorczej o pozbawienie członkostwa, a następnie po podjęciu uchwały w sprawie wykluczenia z członkostwa w Spółdzielni przekazuje jej kopie do celów windykacyjnych.
 2. Zarząd wzywa byłego członka do dobrowolnego opróżnienia lokalu, wyznaczając mu w tym celu 3 miesięczny termin.
 3. Po bezskutecznym upływie terminu Radca Prawny kieruje sprawę do Sądu w celu uzyskania wyroku eksmisyjnego.
 4. Wyrok o opróżnienie lokalu wraz z klauzulą wykonalności (tytułem wykonawczym) składa Radca Prawny do właściwego Komornika
 5. Po wyznaczeniu przez Komornika terminu opróżnienia lokalu, Spółdzielnia powinna zabezpieczyć stronę techniczną wykonania eksmisji oraz w przypadku jego braku zapewnić pomieszczenie tymczasowe.
 6. Jeżeli w wyroku Sąd przyzna prawo do lokalu socjalnego, eksmisja może być wykonana dopiero po otrzymaniu przez dłużnika takiego lokalu.
 7. W przypadku dłużników, którzy posiadają prawo do lokalu socjalnego Spółdzielnia wystąpi do Gminy Miejskiej Iława o zapłatę odszkodowania, a w przypadku odmowy skieruje w tym zakresie sprawę na drogę postępowania sądowego.

 

 

§ 10

Pozostałe ustalenia

 

 1. Należności przedawnione oraz nieściągalne  odpisywane są w koszty działalności Spółdzielni na podstawie uchwały Rady Nadzorczej.
 2. Regulamin windykacji należności został zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej nr V/2020 i obowiązuje od dnia 25.02.2020r. Jednocześnie traci ważność Regulamin z dnia 28.10.2014r.

 

Przewodnicząca Rady Nadzorczej  (podpis)

Sekretarz Rady Nadzorczej (podpis)

tel. 89 648 52 21

14-200 Iława

ul. Dąbrowskiego 40b

Spółdzielnia Mieszkaniowa

"Przyszłość" w Iławie