Spółdzielnia Mieszkaniowa

"Przyszłość" w Iławie

 

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA

 CZŁONKÓW  SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PRZYSZŁOŚĆ” W IŁAWIE

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1

Podstawa prawna i cel działania

 

 1. Regulamin niniejszy określa szczegółowy tryb prowadzenia obrad i podejmowania Uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Iławie, zwanej dalej Spółdzielnią.
 2. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni  i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 593 ), ustawy z dn. 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 558.)  oraz Statutu Spółdzielni.

 

§ 2

Uczestnictwo w obradach

 

 1. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział wszyscy członkowie Spółdzielni.
 2. Walne Zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby obecnych na nim członków.
 3. Członek Spółdzielni bierze udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez Pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i jest załączone do protokołu.
 4. Lista pełnomocników powinna być odczytana tuż po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia.
 5. Pełnomocnik nie może reprezentować więcej niż jednego członka.
 6. Osoby małoletnie lub ubezwłasnowolnione uczestniczą w obradach przez swoich opiekunów lub przedstawicieli ustawowych. Osoby prawne reprezentowane są przez ustanowionych w tym celu pełnomocników.
 7. Członek Spółdzielni ma tylko jeden głos niezależnie od ilości posiadanych udziałów.
 8. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej oraz inne osoby zaproszone przez Radę Nadzorczą i Zarząd.
 9. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej.
 1. Członkowie Spółdzielni mają prawo do korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z pomocy których korzysta członek, nie są uprawnione do zabierania głosu.

 

 

 

§ 3

Otwarcie obrad

 

 1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny delegowany członek Rady.
 2. Otwierający obrady zapoznaje zebranych z projektem regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków, a następnie poddaje go pod głosowanie.
 3. Następnie otwierający obrady zarządza wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia, które składa się z Przewodniczącego oraz sekretarza i asesora. Wybór Prezydium odbywa się w głosowaniu jawnym.
 4. Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić w skład Prezydium.

 

§ 4

Przyjęcie porządku obrad

 

 1. Po dokonaniu wyboru Prezydium, dalsze obrady prowadzi Przewodniczący, który zarządza głosowanie w sprawie zaproponowanego porządku obrad.
 2. Walne Zgromadzenie może zmienić kolejność spraw objętych porządkiem obrad.
 3. Walne Zgromadzenie może obradować jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. Zasada ta nie dotyczy uchwały o odwołaniu Członka Zarządu w związku z nie udzieleniem mu absolutorium.

 

§ 5

Wybór i prace Komisji

 

 1. Członkowie obecni na Walnym Zgromadzeniu wybierają ze swego grona Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w składzie 3 osób (Przewodniczący i dwóch członków), której zadaniem jest:
 1. ustalanie stanu obecności członków na Zgromadzeniu,
 2. sprawdzenie czy listy obecności są kompletne i zbadanie ważności pełnomocnictw posiadanych przez osoby reprezentujące członków,
 3. zbadanie ważności i ilości wydanych  mandatów,
 4. obliczanie wyników głosowania i ich ogłoszenie,
 5. wykonywanie innych czynności związanych z przeprowadzaniem głosowania.
 1. Członkowie obecni na Walnym Zgromadzeniu wybierają też ze swego grona Komisję Wnioskową w składzie 3 osób (Przewodniczący i dwóch członków) dla rozpatrzenia pod względem formalnym  i rzeczowym zgłoszonych wniosków Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia. W przypadku nielicznej frekwencji obowiązki Komisji Wnioskowej może pełnić Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków.
 2. O ile w porządku obrad przewidziano wybory do Rady Nadzorczej, Członkowie obecni na Walnym Zgromadzeniu wybierają też ze swego grona Komisję Wyborczą w składzie 3 osób. Celem Komisji, jest na  pierwszej części Walnego Zgromadzenia, zweryfikowanie listy kandydatów odpowiadających wymogom Statutu, oraz stwierdzenie poprawności złożonych przez kandydatów oświadczeń.
 3. Członkowie obecni na Walnym Zgromadzeniu mogą też wybrać inne komisje w miarę potrzeb.
 4. Z czynności Komisji sporządza się protokoły, które przekazuje się Prezydium Zebrania. Protokoły podpisuje Przewodniczący i członkowie Komisji.
 5. Na zlecenie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ,Przewodniczący komisji lub członkowie komisji składają Zgromadzeniu sprawozdanie z czynności komisji i przedstawiają wnioski.

 

§ 6

Przebieg obrad

 

 1. Po przedstawieniu sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Na zarządzenie Przewodniczącego zgłoszenia powinny być dokonywane na piśmie z podaniem imienia, nazwiska i adresu zamieszkania. Członkowie mogą ustalić maksymalny czas trwania wystąpienia mówcy w danej sprawie.
 2. Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej oraz przedstawicielom Krajowej Rady Spółdzielczej Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością.
 3. Przewodniczący ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu dyskusji lub przekracza czas ustalony dla przemówień.
 4. Niestosującym się do uwag, Przewodniczący może odebrać głos. Przewodniczący może raz udzielić głosu w ramach tzw. repliki.
 5. Przewodniczący może odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej sprawie już przemawiała. Nie dotyczy to przedstawicieli Krajowej Rady Spółdzielczej.
 1. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania w szczególności dotyczące :

 

            a) głosowania bez dyskusji

            b) przerwania dyskusji

            c) zamknięcia listy mówców

            d) ograniczenia czasu przemówień

e) zarządzenia przerwy w obradach

f) kolejności i sposobu uchwalania wniosków

 1. Przy rozpatrywaniu przez Walne Zgromadzenie odwołania członka Spółdzielni od uchwały Rady Nadzorczej w przedmiocie wykluczenia lub wykreślenia z rejestru członków osoba odwołująca ma prawo wypowiedzenia się w przedmiocie swojego odwołania. 

 

§ 7

Głosowanie

 

 1. Po zarządzeniu głosowania przez Przewodniczącego Zgromadzenia, zamyka się dyskusję na dany temat.
 2. Głosowanie podczas Walnego Zgromadzenia odbywa się jawnie, z wyjątkiem powoływania i odwołania członków organów Spółdzielni. Na żądanie 2/5 członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu Przewodniczący zarządza tajne głosowanie również w innych sprawach, objętych porządkiem obrad.
 3. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki przez Członka Spółdzielni.                 Głosowanie tajne odbywa się przez zaznaczenie znakiem „X” właściwej pozycji (głos „ZA”), zaznaczenie właściwej pozycji znakiem „P” (głos „Przeciw”) lub brak naniesienia tych znaków przy danej pozycji (głos wstrzymujący się) i oddanie złożonej na pół karty przedstawicielowi Komisji Skrutacyjnej.

 

§ 8

Podejmowanie uchwał

 

 1. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem uchwał dotyczących:

a) odwołania członka Rady Nadzorczej podejmowanych większością 2/3 głosów,

b) likwidacji Spółdzielni podejmowanych większością ¾ głosów ,

c) połączenie się z inną Spółdzielnią powziętych większością 2/3 głosów.

 1. Przy obliczaniu większości głosów dla podjęcia uchwały uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.
 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkie jej organy.
 3. Uchwała sprzeczna z ustawą jest nieważna.
 4. Uchwała sprzeczna z postanowieniami Statutu bądź dobrymi obyczajami lub godząca w interesy Spółdzielni albo mająca na celu pokrzywdzenie jej członka może być zaskarżona do sądu.
 5. Jeśli Walne Zgromadzenie obraduje w kilku częściach, to każda część ma odrębne uchwały o tej samej treści. Na ostatnim Zgromadzeniu Prezydium podpisuje ostateczną uchwałę z podaniem sumy głosów oddanych na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia.

 

§ 9

Wybory Rady Nadzorczej

 

 1. Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej powinno być złożone na piśmie w sekretariacie Spółdzielni osobiście przez samego kandydata, w terminie określonym w Statucie Spółdzielni, i powinno zawierać:

 

a) imię i nazwisko kandydata.

b) listę 10 członków Spółdzielni, którzy popierają daną kandydaturę.

c) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne przeciwko mieniu, dokumentom lub przestępstwo karno-skarbowe, oraz że nie posiada zaległych należności  wobec Spółdzielni, a nadto, że nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni w rozumieniu § 34 ust. 1 Statutu Spółdzielni.

 1. Kandydatami na członków Rady Nadzorczej mogą być tylko członkowie Spółdzielni, z tym wyjątkiem, iż w przypadku osób prawnych, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba niebędąca członkiem Spółdzielni, wskazana przez tę osobę prawną.
 2. Osoba, która nie uzyskała minimalnego poparcia lub nie złożyła oświadczenia, o jakim mowa w ust. 1 lit. c) lub złożyła oświadczenie nieprawdziwe, albo której kandydatura jest z innych przyczyn niedopuszczalna nie jest umieszczana na liście do głosowania, a w przypadku jej umieszczenia na liście podlega z niej skreśleniu.  
 3. Poszczególni kandydaci na członków Rady Nadzorczej przedstawiają swoją osobę Członkom uczestniczącym w Walnym Zgromadzeniu, podając informacje istotne dla dokonania wyboru i przyszłego sprawowania funkcji Rady Nadzorczej.
 4. Kandydatów do Rady Nadzorczej ujmuje się na kartach do głosowania w porządku alfabetycznym z przyporządkowanym kolejnym numerem. Dopisanie przez głosującego Członka innego kandydata, niż był podany wcześniej sprawia, że jego głos jest nieważny.
 5. Głosujący zaznacza znakiem „X” na karcie do głosowania maksymalnie tylu kandydatów, ilu członków ma liczyć Rada Nadzorcza nowej kadencji (5 osób), tj. nie więcej niż 5 znaków „X”. Ważny jest głos, jeżeli na karcie do głosowania umieszcza się znak „X” przy co najmniej jednym kandydacie. Głos oddany jest „za” kandydaturą danego kandydata, jeżeli na karcie wyborczej pozostawiono znak „X” przy jego nazwisku. Głos oddany jest „przeciw” kandydaturze danego kandydata, jeżeli na karcie wyborczej postawiono znak „P” przy jego nazwisku. Głos jest wstrzymujący, jeżeli przy nazwisku kandydata nie postawiono żadnego znaku.
 6. W przypadku podziału Walnego Zgromadzenia na części wyniki głosowania na kandydatów do Rady Nadzorczej i protokoły Komisji Skrutacyjnej z pierwszej części Walnego Zgromadzenia Komisja przekazuje Prezydium pierwszej części Walnego Zgromadzenia Wyniki głosowań ogłasza Członkom Prezydium Zebrania. Prezydium pierwszej części Walnego Zgromadzenia przekazuje w/w wyniki głosowania i protokoły Radzie Nadzorczej, a ta w dalszej kolejności przekazuje je Prezydium drugiej części Walnego Zgromadzenia. Następnie przelicza się głosy oddane na drugiej części Walnego Zgromadzenia i podaje się je do wiadomości. Następnie sumuje się głosy oddane na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia i podaje się do wiadomości Członków łączne wyniki głosowań. W protokole z ostatniej części Walnego Zgromadzenia wskazuje się, które uchwały zostały przyjęte, a które nie, oraz nazwiska osób wybranych lub odwołanych z organów – wraz z łącznymi wynikami poszczególnych głosowań. Protokół Komisji Skrutacyjnej, oraz uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej podpisują: Przewodniczący i sekretarz ostatniej części Walnego Zgromadzenia.
 7. Za osoby wybrane do Rady Nadzorczej uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą ilość głosów, przy czym ilość wybranych osób nie może przekraczać ilości miejsc w Radzie Nadzorczej.
 8. Jeżeli w wyniku wyborów dwóch lub więcej kandydatów otrzymało taką samą liczbę głosów, o wyborze do Rady Nadzorczej decyduje kolejne głosowanie ( głosowania ) na kartach do głosowania, przeprowadzane aż do efektywnego skutku tj. do chwili uzyskania przez danego kandydata większości głosów.
 9. Sposób ukonstytuowania się wybranej, nowej Rady Nadzorczej określa jej Regulamin.

 

§ 10

Wybory delegatów

 

Wybory delegatów Spółdzielni, reprezentujących ją w organizacjach ruchu spółdzielczego, przeprowadza się w głosowaniu jawnym.

 

§11

Rozstrzyganie spraw

 

Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Prezydium, a w ostateczności Walne Zgromadzenie zgodnie z przyjętymi zasadami obradowania.

§ 12

Zamknięcie obrad

 

Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie może przerwać obrady i odroczyć punkty niezrealizowane, wyznaczając termin będący kontynuacją posiedzenia.

§ 13

Protokoły z obrad

 

 1. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują członkowie Prezydium. Termin sporządzenia protokołu to 30 dni.
 2. Protokół Walnego Zgromadzenia powinien zawierać datę, porządek obrad, oświadczenia złożone do protokołu oraz treść podjętych uchwał. Przy uchwałach należy podawać liczbę oddanych głosów za uchwałą, przeciw niej oraz liczbę wstrzymujących się od głosowania. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
 3. Protokoły z obrad Walnego Zgromadzenia przechowuje Zarząd Spółdzielni, co najmniej przez 10 lat.

§14

Dostępność protokołów

 

Protokoły są jawne dla członków Spółdzielni, przedstawicieli Związku Rewizyjnego, o ile Spółdzielnia jest w nim zrzeszona oraz dla Krajowej Rady Spółdzielczej. Protokoły i uchwały z Walnego Zgromadzenia publikowane są niezwłocznie na stronie internetowej Spółdzielni.

 

§ 15

Ważność Regulaminu

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy ustawy Prawo Spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz Statutu Spółdzielni

2. Regulamin został uchwalony na podstawie § 98-107 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Iławie.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia go przez Walne Zgromadzenie.

 

Sekretarz                                                     Przewodniczący

        Walnego Zgromadzenia                                    Walnego Zgromadzenia

 

……………………………………..                        …………………………………

 

tel. 89 648 52 21

14-200 Iława

ul. Dąbrowskiego 40b

Spółdzielnia Mieszkaniowa

"Przyszłość" w Iławie