Spółdzielnia Mieszkaniowa

"Przyszłość" w Iławie

13.12.2022r.

 

REGULAMIN

 rozliczeń kosztów ciepła dostarczonego do lokali  na cele ogrzewania lokali i podgrzewania wody

w Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ” w Iławie.

 

Podstawa prawna:

 

 1. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej ”PRZYSZŁOŚĆ” w Iławie.
 2. Prawo Energetyczne, Ustawa z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw, (Dz.U. z 2021 r., poz., 868).
 3. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach z dnia 7 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2273).
 4. Ustawa o Spółdzielniach Mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz.U. z 2021 r.  poz.1208).

 

Definicje:

 

 1. Ciepłomierz główny - układ pomiarowo-rozliczeniowy zamontowany w punkcie pomiarowym, dopuszczony do stosowania posiadający aktualną legalizację  wymaganą Ustawą o miarach, służący do pomiaru ilości ciepła i parametrów nośnika ciepła będących podstawą do obliczania kosztów ogrzewania budynku.
 2. Ciepłomierz indywidualny - układ pomiarowo-rozliczeniowy dopuszczony do stosowania posiadający aktualną legalizację wymaganą Ustawą o miarach, służący do pomiaru ilości ciepła i parametrów nośnika ciepła będących podstawą do obliczania kosztów ogrzewania w lokalu.
 3. Podzielnik kosztów ogrzewania - urządzenie umożliwiające indywidualne rozliczenie kosztów, niebędące przyrządem pomiarowym w rozumieniu przepisów metrologicznych, posiadające deklarację zgodności z Polską Normą PN-EN 834, służące do podziału kosztów, wprowadzone do stosowania na zasadach i w trybie określonym w przepisach o systemie oceny zgodności.
 4. Wodomierz – urządzenie służące do pomiaru ilości pobranej podgrzanej wody z punktu czerpalnego.
 5. Zamówiona moc cieplna - największa moc cieplna, jaka w ciągu roku występuje w danym budynku dla  warunków obliczeniowych,  która zgodnie z warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego budynku jest niezbędna do zapewnienia: a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach b) prawidłowej pracy innych urządzeń i instalacji
 6. Rozliczenie   indywidualne - podział kosztów dostawy ciepła do budynków pomiędzy użytkowników poszczególnych lokali w odniesieniu do naliczonych zaliczek miesięcznych w okresie rozliczeniowym.
 7. Okres rozliczeniowy - 12 miesięczny przedział czasu przyjęty do rozliczenia kosztów ogrzewania lokali, który określony jest dla poszczególnych nieruchomości w/g załącznika nr1.
 8. Współczynnik wyrównawczy (LAF) - jest to wartość liczbowa uwzględniająca straty lub uzyski ciepła związane z położeniem lokalu w bryle budynku wg załącznika nr 2
 9. Współczynnik (UF0 – wartość przeliczeniowa dla danego grzejnika i zależny od jego indywidualnych wydajności cieplne (typ, materiał, pow. grzewcza)
 10. Wartość zużycia - jest to wielkość liczbowa obliczona jako iloczyn wartości wskazywanej przez podzielnik kosztów ogrzewania, współczynnika oceny i współczynnika wyrównawczego.
 11. Jednostkowy wskaźnik zużycia - iloraz wartości zużycia podzielnika kosztów ogrzewania i powierzchni danego lokalu.
 12. Temperatura   obliczeniowa   w   pomieszczeniu - umowna   temperatura   powietrza   w pomieszczeniu, którą należy przyjmować przy projektowaniu urządzeń ogrzewania do określania obliczeniowego zapotrzebowania ciepła zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi.
 13. Opłata stała - część całkowitych kosztów poniesionych z tytułu zakupu ciepła do budynku w okresie rozliczeniowym obejmująca składniki niezależne od zużycia ciepła takie jak:
  1. opłata stała za moc cieplną zamówioną,
  2. opłata stała za usługi przesyłowe.
 14. Koszty wspólne zużycia ciepła - część kosztów zużycia ciepła poniesionych za ogrzewanie pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego użytku (pralnie, suszarnie, klatki schodowe itp.) lub koszty wynikające z różnicy między wskazaniem ciepłomierza głównego w punkcie pomiarowym budynku, a sumą wskazań indywidualnych ciepłomierzy w poszczególnych lokalach.
 15. Koszty stałe ogrzewania budynku - do kosztów stałych ogrzewania budynku zalicza się:
  1. koszty wynikające z opłaty stałej,
  2. koszty wspólne zużycia ciepła.
 16. Koszt maksymalny -  maksymalny koszt zmienny zależny od wskazań podzielników kosztów w lokalu, wyliczany jako wartość zużycia ciepła na dany lokal wynikająca z technicznej możliwości dostawy ciepła do lokalu.
 17. Koszt minimalny – minimalny koszt zmienny zależny od wskazań podzielników w lokalu, określony jako minimalna wartość zużycia ciepła do ogrzania lokalu konieczna do utrzymania w nim temperatur nie niższych niż określonych w Prawie budowlanym.
 18. Użytkownik lokalu - Członek Spółdzielni posiadający prawo własności do lokalu mieszkalnego, właściciel lokalu nie będący członkiem Spółdzielni, najemca lokalu mieszkalnego oraz inna osoba korzystająca z lokalu bez tytułu prawnego.
 19. Punkt pomiarowy - węzeł cieplny lub rozdzielacz instalacji centralnego ogrzewania obsługujący budynek, gdzie zainstalowany został ciepłomierz służący do pomiaru ilości ciepła dostarczonego do budynku.
 20. C.O. - centralne ogrzewanie.
 21. C.W. – ciepła woda.

 

 

ROZDZIAŁ I

 

Postanowienia ogólne

 

 

§1

 

 1. Koszty energii cieplnej stanowią całkowite koszty zakupu ciepła dla nieruchomości na cele ogrzewania i podgrzania wody, wynikające z faktur dostawcy energii cieplnej i obejmują:
  1. a) opłatę stałą za zamówioną moc cieplną dla celów C.O. i C.W. wyrażoną w zł za MW oraz inne opłaty określone w umowie z dostawcą ciepła,
  2. opłatę zmienną za faktycznie pobraną energię cieplną wyrażoną w zł za 1GJ ustaloną na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych w węzłach,
  3. opłatę stałą za przesył,
  4. opłatę zmienną za przesył.
 2. Wynikające z faktur dostawcy ciepła koszty zakupu energii cieplnej dzieli się na:
  1. koszty podgrzania wody,
  2. koszty energii dla celów C.O.,
  3. koszty związane z opłatą stałą za energię cieplną dla celów C.O. i C.W.
 3. Koszty zakupu energii na cele ogrzania lokali i podgrzania wody Spółdzielnia rozlicza indywidualnie z użytkownikami w trojaki sposób:
  1. wg urządzeń pomiarowych i Regulaminu w budynkach w całości opomiarowanych,
  2. wg faktycznego zużycia w budynkach w całości nieopomiarowanych,
  3. w systemie mieszanym – w wyniku braku zainstalowanych urządzeń pomiarowych lub rezygnacji z rozliczenia wg wskazań urządzeń pomiarowych – ryczałtowo.
 4. Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie do wszystkich lokali w budynkach stanowiących własność lub będących w zarządzie Spółdzielni, wyposażonych w instalację C.O. i C.W.

 

 

§2

 

Użytkownik lokalu zobowiązany jest do udostępnienia lokalu do dokonania montażu, kontroli, odczytu, naprawy lub wymiany podzielników i wodomierzy wody ciepłej. Użytkownik ma obowiązek zapewnić swobodę dostępu do grzejników, wodomierzy, chronić urządzenia przed zniszczeniem oraz niezwłocznie powiadomić spółdzielnię o wadliwym ich działaniu lub naruszeniu plomb.

 

 

§3

 

 1. Za powierzchnie ogrzewaną lokalu mieszkalnego przyjmuje się do rozliczeń powierzchnię użytkową przyjętą w zatwierdzonych i prawomocnych Uchwałach Zarządu stanowiących podstawę wydanego tytułu prawnego do zajmowanego lokalu.
 2. W odniesieniu do lokalu użytkowego do powierzchni ogrzewanej dodatkowo zalicza się również ciągi komunikacyjne oraz wspólne urządzenia sanitarne w częściach proporcjonalnych do powierzchni poszczególnych lokali.
 3. W lokalach użytkowych powierzchnią ogrzewaną jest powierzchnia użytkowa lokalu, z uwzględnieniem zapisu pkt.2 niniejszego paragrafu, skorygowana o współczynnik kubatury lokalu. Współczynnik ten uwzględnia większą kubaturę lokalu użytkowego w stosunku do lokalu mieszkalnego. Powyższe dotyczy lokali nieopomiarowanych w podzielniki kosztów ciepła.

 

 

§4

 

 1. Za lokal opomiarowany uważa się:
  1. w zakresie C.O. – lokal wyposażony w urządzenia niezbędne do indywidualnego rozliczenia kosztów ogrzewania, tj. przygrzejnikowe zawory termostatyczne, podzielniki kosztów, mieszkaniowe liczniki ciepła,
  2. w zakresie C.W. – lokal wyposażony w urządzenia służące do pomiaru ilości pobranej podgrzanej wody w punktach czerpalnych, tj. wodomierze mieszkaniowe.
 2. Lokale nie wyposażone w urządzenia, o których mowa w ust.1, uważa się za lokale nie opomiarowane. Rozliczenie za ciepło z użytkownikami poszczególnych lokali nieopomiarowanych ma charakter zryczałtowany.

 

 

§5

 

 1. Okresami rozliczeniowymi poniesionych kosztów energii cieplnej na cele ogrzewania lokali i podgrzania wody są następujące okresy tj. 01-01 do 31.12.danego roku oraz okres od 01-07 roku poprzedniego do 30-06 roku następnego, ustalone przez Zarząd Spółdzielni określone dla poszczególnych nieruchomości w załączniku nr 1.
 2. Zaliczkowe rozliczenie poniesionych kosztów podgrzania wody wykonuje się na koniec okresu rozliczeniowego C.O.
 3. Odczyty podzielników kosztów dokonywane są raz w roku na koniec okresu rozliczeniowego.
 4. Czynności odczytowych dokonują osoby upoważnione przez Spółdzielnię.
 5. Użytkownik lub upoważniona przez niego osoba potwierdza czytelnym podpisem dokonanie odczytu oraz prawidłowość pozostawienia sprawnych i zaplombowanych podzielników.
 6. O terminie odczytów (pierwszym i uzupełniającym) użytkowników lokali powiadamia się poprzez komunikat na tablicy ogłoszeń w klatce schodowej budynku z 3-7 dniowym wyprzedzeniem.
 7. W przypadku nieobecności użytkownika w lokalu Administracja Spółdzielni ustala trzeci ostateczny dodatkowy (płatny) termin odczytu wskazań podzielników i powiadamia o nim użytkownika pisemnie.
 8. Odczyt dokonywany jest w obecności użytkownika lokalu. W przypadku jego nieobecności uznaje się, iż osoba przebywająca w lokalu jest przez niego upoważniona do podpisania protokołu odczytu.

 

 

§6

 

 1. Jednostkami rozliczeniowymi w rozliczeniach kosztów ciepła zużytego na ogrzewanie lokali i podgrzanie wody są:
  1. budynek lub budynki zwane w dalszej części regulaminu nieruchomością, objęte wspólnym urządzeniem pomiarowym,
  2. lokale opomiarowane i nieopomiarowane w danej nieruchomości.
 2. Koszty ciepła podlegające rozliczeniu obejmują:
  1. koszty zakupu energii cieplnej (EC),
  2. nie podlegający odliczeniu podatek VAT,
  3. uznane przez Zarząd Spółdzielni reklamacje dotyczące rozliczenia kosztów ciepła za poprzedni okres rozliczeniowy.
 3. Wysokość miesięcznych zaliczkowych opłat za ogrzewanie lokali zatwierdza Rada Nadzorcza Spółdzielni na wniosek Zarządu w oparciu o dokonane analizy kosztów ciepła. Ustalone opłaty miesięczne dla lokali opomiarowanych stanowią zaliczkę do  5 rozliczenia po okresie rozliczeniowym. Natomiast dla lokali nieopomiarowanych (w budynkach opomiarowanych w podzielniki kosztów) zaliczkę w wysokości dwukrotnego faktycznego zużycia na budynku w poprzednim okresie grzewczym na 1m² stanowią bezpośrednio koszty ciepła zużytego na ogrzanie lokalu i nie podlegają rozliczeniu.
 4. Ustalone opłaty miesięczne dla lokali nieopomiarowanych, w budynkach nieopomiarowanych w podzielniki kosztów ciepła, stanowią zaliczkę do rozliczenia na poszczególnych budynkach, po okresie rozliczeniowym.
 5. Wysokość miesięcznych zaliczkowych opłat za podgrzanie wody w lokalach zatwierdza Rada Nadzorcza Spółdzielni na wniosek Zarządu na podstawie analizy poniesionych kosztów. W rozliczeniu kosztów ciepła zużytego na podgrzanie wody przyjmuje się rzeczywisty koszt podgrzania 1m³ wody ustalony w oparciu o faktyczne koszty poniesione na jej podgrzanie w danym okresie rozliczeniowym i ilości zużytej wody za ten okres określonej na podstawie wskazań wodomierzy dla każdego węzła cieplnego. Dla lokali opomiarowanych do naliczeń zaliczkowych przyjmuje się 2m³ zużycia ciepłej wody na osobę (w przypadku uszkodzenia wodomierza lub braku odczytów wodomierza), dla lokali nieopomiarowanych zużycie w ilości 3m³ na osobę. Ustalone przedpłaty miesięczne dla lokali opomiarowanych stanowią zaliczkę do rozliczenia po okresie rozliczeniowym, natomiast dla lokali nieopomiarowanych stanowią bezpośrednio koszty ciepła zużytego na podgrzanie i nie podlegają rozliczeniu.  W przypadku zużycia ciepłej wody w sezonie grzewczym w lokalach  opomiarowanych mniejszym niż 3m³, ustala się koszt gotowości do dostawy ciepłej wody. Jest to różnica pomiędzy kosztem zużycia rzeczywistego w lokalu, a wartością podgrzania 3m³ ustalaną indywidualnie na koniec okresu grzewczego dla danej nieruchomości. Podlega ona wpłacie na konto Spółdzielni lub potrącana jest z nadwyżki za dostawę ciepła do lokalu.
 6. Wysokość miesięcznych, zaliczkowych opłat za energię cieplną może ulegać zmianom w trakcie trwania okresu rozliczeniowego stosownie do rzeczywistych kosztów zakupu energii cieplnej od dostawców. Zgodnie z §53 ust. 6 pkt 2 statutu SM „ Przyszłość”, koszty zakupu energii cieplnej kwalifikowane są jako koszty niezależne od Spółdzielni, w związku z tym o zmianach w wysokości zaliczek na pokrycie kosztów ciepła spółdzielnia zobowiązana jest informować co najmniej 14 dni przed upływem terminu wnoszonych opłat, ale nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin.

 

 

§7

 

 1. Rozliczenia kosztów ciepła zużytego na C.O. i podgrzanie wody może dokonać - w nieruchomościach zasilanych z sieci EC-u – specjalistyczna firma rozliczeniowa, w oparciu o odczyty podzielników kosztów i wskazania wodomierzy zgodnie z zawartą umową, albo Spółdzielnia.
 2. Rozliczenia kosztów ciepła zużytego na podgrzanie wody dokonywane będą zgodnie z §6 pkt.5.

 

 

 

ROZDZIAŁ II

Rozliczanie kosztów ciepła dostarczanego na ogrzewanie lokali i podgrzanie wody z kotłowni EC

 

 

§8

Rozliczanie kosztów centralnego ogrzewania.

 

 1. Ilość zużytego ciepła na C.O. przyjmuje się:
  1. w węzłach indywidualnych - wg wskazania licznika zamontowanego na niskich parametrach C.O.,
  2. w węzłach grupowych, zasilających więcej niż jedną nieruchomość – wg wskazania liczników ciepła zmontowanych na rozdzielaczach indywidualnie w każdej nieruchomości. Występujące różnice pomiędzy wskazaniami licznika C.O. w węźle grupowym, a sumą wskazań liczników w poszczególnych nieruchomościach rozlicza się proporcjonalnie do wielkości zużycia ciepła (GJ) w tych nieruchomościach,
  3. w węzłach wody, gdzie występuje jeden licznik rejestrujący zużycie ciepła jednocześnie na C.O. i C.W – przyjmuje się 85% zużycia na C.O. i 15 % na podgrzanie wody.
 2. Do kosztów stałych ogrzewania lokali zalicza się:
  1. opłatę stałą pobieraną przez dostawcę za ciepło dostarczane na cele C.O. danego budynku,
  2. opłatę stałą za przesył,
  3. koszty zmienne ogrzewania pomieszczeń ogólnego użytku w danym budynku, tj. klatek schodowych, łazienek, piwnic, strychów, pralni, suszarni, szybów, itp. (20% ich wartości).
 3. Korygowanie kosztów zmiennych ogrzewania mieszkań. Jeśli określony w dokumentacji technicznej budynku współczynnik strat ciepła dla danego mieszkania jest w przeliczeniu na m² powierzchni użytkowej większy od wskaźnika średniego dla wszystkich mieszkań w danym budynku, to ustalony na podstawie wskazań przyrządów pomiarowych lub urządzeń podzielnikowych koszt zmienny ogrzewania tego mieszkania jest korygowany przy pomocy współczynników wyrównawczych określonych.
 4. Do celów rozliczeń indywidualnych wprowadza się określenia:
  1. maksymalny koszt zmienny zależny od wskazań podzielników kosztów ogrzewania w przeliczeniu na m² powierzchni ustalony na podstawie wyliczeń, nie wyższy niż 2,5 krotność średnich kosztów zmiennych w nieruchomości zależnych od wskazań podzielników,
  2. minimalny koszt zmienny zależny od wskazań podzielników kosztów ogrzewania w przeliczeniu na m² powierzchni ustalony w wysokości 0,3 krotności średnich zmiennych w nieruchomości zależnych od wskazań podzielników.
 5. W indywidualnym rozliczaniu kosztów zakupu ciepła z zastosowaniem podzielników, koszty zmienne wynikające ze wskazań podzielników kosztów pomniejsza się o koszty ciepła dla lokali, w których rozliczenie następuje wg kosztu maksymalnego.
 6. Koszty stałe ogrzewania lokali rozlicza się na lokale mieszkalne i lokale użytkowe proporcjonalnie do kubatury każdej z tych grup lokali. Przypadające na grupę lokali mieszkalnych koszty stałe ogrzewania rozlicza się na poszczególne lokale proporcjonalnie do ich powierzchni użytkowej (z uwzględnieniem zapisu §3 pkt.3).
 7. Przypadające na grupę lokali użytkowych koszty stałe ogrzewania rozlicza się na poszczególne lokale proporcjonalnie do ich powierzchni użytkowej (z uwzględnieniem zapisu §3 pkt.3).
 8. Koszty ciepła, dotyczące opłaty zmiennej (wynikające z przeliczenia GJ), zużytego na ogrzewanie danej nieruchomości budynkowej rozdzielane są na użytkowników lokali w następującej proporcji:
  1. 20% koszty wspólne ciepła zużytego na ogrzanie pomieszczeń wspólnego użytkowania (pralnie, łazienki, suszarnie, klatki schodowe oraz rozprowadzenia instalacji, tj. poziomy i piony C.O.). Koszty te zaliczane są do kosztów stałych i rozliczane są proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali w danej nieruchomości.
  2. 80% koszty zmienne ciepła zużytego na ogrzanie nieruchomości, które dzielone są proporcjonalnie do wskazań indywidualnych podzielników kosztów.
 9. Dla mieszkań niekorzystnie położonych stosuje się współczynniki redukcyjne zgodnie z wytycznymi Centralnego Ośrodka Badawczego – Rozwojowego Techniki Instalacyjnej INSTAL w Warszawie.
 10. Koszty ciepła przypadające na poszczególnych użytkowników indywidualnych ustalane są w następujący sposób:
  1. w budynkach opomiarowanych dla lokali nieopomiarowanych – wniesione wpłaty w czynszu stanowią koszt ogrzania mieszkania,
  2. w lokalach opomiarowanych, w których odczytano podzielniki kosztów – koszt ustala się zgodnie z zasadami określonymi w pkt 2 i 3,
  3. lokale nieodczytane przez dwa okresy rozliczeniowe, w drugim okresie rozliczeniowym traktowane są jako lokale nieopomiarowane,
  4. lokale, w których zamontowano podzielniki kosztów w trakcie trwania okresu rozliczeniowego do czasu ich montażu, traktuje się jak lokale nieopomiarowane. Z chwilą opomiarowania naliczane opłaty ze stawki jak dla mieszkań opomiarowanych, stanowią zaliczkę do rozliczenia na koniec okresu rozliczeniowego.
 11. Rozliczenie kosztów ciepła w lokalach opomiarowanych może być dokonane tak jak w lokalach nieopomiarowanych (wg pkt.4a) w przypadku, gdy użytkownik:
  1. odmówił lub uniemożliwił dokonania odczytu podzielników kosztów w terminie podstawowym i dodatkowym,
  2. uszkodził plombę podzielnika lub podzielnik oraz samowolnie, tj. bez porozumienia i zgody Spółdzielni dokonał zmian w instalacji C.O. (np. zmieniając wielkość grzejnika).
 12. Koszty serwisu rozliczeniowego ponoszone na rzecz specjalistycznej firmy rozliczeniowej doliczane są indywidualnie każdemu użytkownikowi proporcjonalnie do ilości grzejników/podzielników zainstalowanych w lokalu i wodomierzy.
 13. Użytkownik ponosi koszty instalacji urządzeń pomierniczych zgodnie z umową zawartą pomiędzy Spółdzielnią i specjalistyczną firmą rozliczeniową.
 14. W przypadku dokonywania przez użytkownika w uzgodnieniu ze Spółdzielnią zmian w instalacji C.O., Spółdzielnia powiadamia o tym fakcie specjalistyczną firmę rozliczeniową. Przeniesienie podzielników kosztów i opis grzejników zostanie dokonany najpóźniej przy najbliższym odczycie. Za ten okres rozliczeniowy lokator zostanie obciążony ze średniego zużycia lokalu lub nieruchomości. Związane z tym koszty obciążają użytkownika lokalu.
 15. Indywidualne opomiarowanie lokali może nastąpić w przypadku zgłoszenia i złożenia takiego oświadczenia woli, przez co najmniej 60% podmiotów mających tytuł prawny  8 do lokali znajdujących się w nieruchomości budynkowej. Decyzja o opomiarowaniu dotyczy 100% lokalów w danej nieruchomości.
 16. Jeżeli budynek został opomiarowany, a podmioty posiadające tytuł prawny do lokali zechcą zmienić typ lub rodzaj podzielników ciepła, to warunkiem takiej zmiany jest złożenie oświadczeń woli przez wszystkie uprawnione podmioty nieruchomości budynkowej, których lokale mają zainstalowane podzielniki ciepła.
 17. Zabrania się indywidualnym odbiorcom dokonywania wszelkiego rodzaju samowolnych przeróbek instalacji C.O. i urządzeń służących indywidualnym rozliczeniom jak demontaż grzejników, demontaż lub przemieszczanie podzielników, wodomierzy itp.
 18. Spółdzielnia może zezwolić na demontaż grzejników znajdujących się w przedpokoju lub kuchni. Za ewentualne zawilgocenia lub inne negatywne skutki niedogrzania pomieszczeń odpowiedzialność ponosi wnioskujący o demontaż użytkownik.
 19. Jeżeli w lokalach zamontowane są podliczniki ciepła (ciepłomierze), wówczas lokale te rozlicza się wg wskazań tych urządzeń.
 20. Nie ma możliwości zdjęcia podzielników ciepła w lokalach w przypadku nieruchomości opomiarowanych.
 21. W przypadku:
  1. zdjęcia podzielników ciepła,
  2. niezwłocznego niezgłoszenia faktu uszkodzenia podzielników w Spółdzielni,  wprowadza się  od nowego sezonu grzewczego zaliczki na ogrzewanie 1m² w wysokości dwukrotnego faktycznego kosztu ogrzania 1m²  powierzchni użytkowej dla danej nieruchomości z poprzedniego sezonu grzewczego.
 22. W przypadku:
  1. uniemożliwienia odczytu wskazań podzielników lub liczników ciepła  przez użytkownika danego lokalu,
  2. celowego uszkodzenia tych urządzeń, wprowadza się  od nowego sezonu grzewczego zaliczki na ogrzewanie 1m² w wysokości najwyższego faktycznego kosztu ogrzania 1m²  powierzchni użytkowej dla danej nieruchomości z poprzedniego sezonu grzewczego
 23. Istnieje możliwość odpłatnego montażu uzupełniającego podzielników przed włączeniem ogrzewania.
 24. Dla celów ustalenia opłat zaliczkowych wprowadza się pojęcie minimalnej opłaty zaliczkowej, która ustalana jest na podstawie kosztów ogrzania lokalu jak również podgrzania wody z ostatniego okresu rozliczeniowego z uwzględnieniem prognozowanej ceny ciepła. Wysokość na ciepło dla poszczególnych nieruchomości ustala Zarząd.
 25. W przypadku dokonywania prac w lokalach powodujących konieczność spustu wody z pionów, a następnie jej uzupełnienia w wewnętrznej instalacji c.o. właściciel lokalu zostanie obciążony zryczałtowaną wartością kosztów uzupełnienia wody w instalacji.

 

 

§9

Rozliczenie kosztów podgrzania wody

 

 1. Ilość zużytego ciepła na podgrzanie wody ustala się jako różnicę wskazań między licznikiem głównym zamontowanym w węźle, który określa całkowitą ilość ciepła dostarczonego do danego węzła, a licznikiem C.O. zamontowanym na niskich parametrach C.O. Różnica stanowi ilość ciepła zużytego na podgrzanie wody.
 2. Koszty jednostkowe ciepła określane na podgrzanie 1m³ wody są jednakowe dla wszystkich lokali mieszkalnych i użytkowych zasilanych z węzła umieszczonego w tej  9 nieruchomości jak również dla wszystkich lokali w przypadku zasilania z węzła grupowego.
 3. Koszty ciepła zużytego na podgrzanie wody rozliczane są:
  1. w lokalach opomiarowanych zgodnie ze wskazaniami wodomierzy C.W.,
  2. w lokalach nieopomiarowanych – wniesione wpłaty w czynszu; w formie ryczałtu określonego przez Radę Nadzorczą,
  3. w lokalach opomiarowanych, a nieodczytanych w okresie rozliczeniowym przyjmuje się średnie zużycie (2m³/os. miesięcznie), ewentualnie różnica zostaje uwzględniona w okresie rozliczeniowym, w którym będzie dokonany odczyt.
 4. Lokale opomiarowane i odczytane obciążane są powstałą różnicą kosztów pomiędzy licznikiem głównym, a sumą odczytów na licznikach wody w lokalach, proporcjonalnie do wskazań wodomierzy w poszczególnych lokalach.
 5. Odczyty stanów indywidualnych mieszkaniowych wodomierzy C.W. i Z.W. dokonują osoby upoważnione przez Spółdzielnię.                  

 

 

ROZDZIAŁ III

Postanowienia końcowe

 

§10

 

Rozliczenie kosztów zużycia ciepła za dany okres rozliczeniowy w formie indywidualnego rachunku użytkownik lokalu otrzymuje w terminie nie dłuższym niż 90 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego.

 

 

§11

 

 1. Użytkownikowi lokalu przysługuje prawo do złożenia do Spółdzielni reklamacji w formie pisemnej, dotyczącej danych liczbowych zawartych w indywidualnym rozliczeniu w terminie 14 dni od daty jego otrzymania.
 2. Decyzje o uznaniu reklamacji podejmuje Zarząd Spółdzielni.

 

 

§12

 

 1. Jeżeli w wyniku dokonanego rozliczenia kosztów ciepła dostarczonego na ogrzewanie i podgrzanie wody powstanie różnica między poniesionymi przez Spółdzielnię kosztami i przedpłatami pobranymi od użytkowników lokali, to w przypadku:
  1. nadwyżki kosztów nad pobranymi przedpłatami – użytkownik lokalu jest zobowiązany wpłacić wynikającą z rozliczenia różnicę w terminie 30 dni od daty otrzymania rozliczenia,
  2. nadwyżki pobranych zaliczek nad kosztami (nadpłata) – wynikającą z rozliczenia różnicę, zalicza się na poczet bieżących opłat czynszowych. Na pisemny wniosek użytkownika lokalu nadpłata może być zwrócona gotówką pod warunkiem, że użytkownik nie jest wobec Spółdzielni zadłużony z tytułu opłat czynszowych i innych tytułów.

 

 

§13

 

 1. Użytkownikom lokali przysługują upusty w opłatach za ciepło dostarczane na ogrzewanie i podgrzewanie wody, jeżeli z powodu wadliwego działania instalacji odbiorczych:
  1. temperatura w lokalu jest niższa od temperatury obliczeniowej określonej w obowiązujących Polskich Normach przy max. nastawach urządzeń grzewczych,
  2. temperatura podgrzanej wody w punkcie czerpalnym jest niższa niż 45ºC.
 2. Określa się następujące wielkości upustów uwzględnionych w ostatecznym rozliczeniu, o których mowa w ust.1:
  1. w przypadku określonym w ust.1 lit.a) za każdą rozpoczętą dobę niedogrzewania w wysokości stanowiącej równowartość:
   1. jednej sześćdziesiątej opłaty rzeczywistej miesięcznej za ogrzewanie, jeżeli obniżenie temperatury w lokalu nie przekroczyło 2ºC w stosunku do temperatury obliczeniowej,
   2. jednej trzydziestej opłaty miesięcznej za ogrzewanie, jeżeli obniżenie temperatury w lokalu przekroczyło 2ºC w stosunku do temperatury obliczeniowej,
  2. w przypadku określonym w ust.1 lit.b) za każdą rozpoczętą dobę, w której nastąpiło zaniżenie temperatury ciepłej wody w wysokości stanowiącej równowartość:
   1. jednej sześćdziesiątej opłaty miesięcznej za ciepło na podgrzewanie wody, jeżeli temperatura wody była niższa niż 40ºC i nie wyższa od 45ºC,
   2. jednej trzydziestej opłaty miesięcznej za ciepło na podgrzewanie wody, jeżeli temperatura wody była niższa od 40ºC.
 3. Podstawę do uznania przez Zarząd Spółdzielni upustów w opłatach za ciepło dostarczone na ogrzewanie i podgrzewanie wody stanowi protokół sporządzony przez upoważnionego pracownika Spółdzielni przy udziale użytkownika lokalu, potwierdzający fakt wadliwego działania instalacji odbiorczych z przyczyn niezależnych od użytkownika lokalu.

 

§14

 

Postanowienia niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio w odniesieniu do lokali użytkowych.

 

§15

 

Zasady niniejszego regulaminu stosuje się od obecnego okresu rozliczeniowego (2022/2023) wg przyjętego i zatwierdzonego przez Zarząd Spółdzielni harmonogramu rozliczeń energii cieplnej.

 

§16

 

Z dniem wejścia w życie postanowień niniejszego regulaminu traci moc dotychczasowy regulamin zatwierdzony przez Radę Nadzorczą z dnia 21.07.2011 r.

Regulamin uchwalono na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Iławie dnia 13-12-2022 r.  

Sekretarz Rady Nadzorczej (podpis)

Przewodniczący Rady Nadzorczej  (podpis)

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr z dnia 13.12.2022 r.

Rady Nadzorczej SM „ Przyszłość”

 

Do regulaminu rozliczeń kosztów zakupu ciepła dla ogrzewania lokali i podgrzania wody  

w Spółdzielni Mieszkaniowej „ Przyszłość” w Iławie

 

Budynek Okres rozliczeniowy
Dąbrowskiego 40 01.01.XX – 31.12.XX
Dąbrowskiego 40A 01.01.XX – 31.12.XX
Dąbrowskiego 40B 01.01.XX – 31.12.XX
Dąbrowskiego 42 01.01.XX – 31.12.XX
Dąbrowskiego 42A 01.01.XX – 31.12.XX
Dąbrowskiego 44 01.01.XX – 31.12.XX
Dąbrowskiego 46 01.01.XX – 31.12.XX
Dąbrowskiego 46A 01.01.XX – 31.12.XX
Dąbrowskiego 48 01.01.XX – 31.12.XX
Dąbrowskiego 50 01.01.XX – 31.12.XX
Dąbrowskiego 15A 01.07.XX – 30.06.XX
Grunwaldzka 1 01.07.XX – 30.06.XX
Grunwaldzka 9 01.07.XX – 30.06.XX
Grunwaldzka 9A 01.07.XX – 30.06.XX
Kopernika 3 01.07.XX – 30.06.XX
Kopernika 4C 01.07.XX – 30.06.XX
Kopernika 6 01.07.XX – 30.06.XX
Kopernika 6A 01.07.XX – 30.06.XX
Kopernika 6B 01.07.XX – 30.06.XX
Kościuszki 14,16,16a,16B 01.07.XX – 30.06.XX
Kościuszki 3 01.07.XX – 30.06.XX
Ostródzka 46B 01.07.XX – 30.06.XX
Ostródzka 46C 01.07.XX – 30.06.XX
Ostródzka 46E 01.07.XX – 30.06.XX
Ostródzka 48A 01.07.XX – 30.06.XX
Ostródzka 48BC 01.07.XX – 30.06.XX
Ostródzka 48D 01.07.XX – 30.06.XX
Ostródzka 48F 01.07.XX – 30.06.XX
Ostródzka 48H 01.07.XX – 30.06.XX
Sobieskiego 1 01.07.XX – 30.06.XX
Zielona 77 01.07.XX – 30.06.XX

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do uchwały nr z dnia 13.12.2022 r.

Rady Nadzorczej SM „ Przyszłość”

 

 

 

 Do regulaminu rozliczeń kosztów zakupu ciepła dla ogrzewania lokali i podgrzania wody  

w Spółdzielni Mieszkaniowej „ Przyszłość” w Iławie

 

Współczynniki wyrównawcze uwzględniające położenie mieszkania

dla budynków odpowiadającym wymaganiom norm ochrony cieplnej budynków

obowiązujących od 01.01.1983 r.

 

 

  m. narożne m. środkowe m. środkowe m. narożne
Mieszkanie pod stropem 1 2 3 4
0,8 0,9 0,9 0,8
0,9 1,0 1,0 0,9
Mieszkanie parterowe 0,9 1,0 1,0 0,9
0,8 0,9 0,9 0,8

 

  Dopuszcza się zmianę współczynników dla grupy lokali jednakowo usytuowanych w przypadku, gdy z analizy porównawczej rozliczeń ciepła wynika, że grupa tych lokali ponosi znacznie wyższe koszty, od pozostałych lokali. Podstawą zamiany współczynników korygujących jest analiza porównawcza z zatwierdzeniem przez Zarząd wnioskami.

tel. 89 648 52 21

14-200 Iława

ul. Dąbrowskiego 40b

Spółdzielnia Mieszkaniowa

"Przyszłość" w Iławie