Spółdzielnia Mieszkaniowa

"Przyszłość" w Iławie

13.12.2022r.

 

    REGULAMIN

 rozliczania kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi  w lokalach niezamieszkałych

w Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Iławie

 

 

 1. Niniejszy regulamin ustala zasady rozliczania kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w lokalach niezamieszkałych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Iławie.
 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o „Spółdzielni”, należy przez to rozumieć Spółdzielnię Mieszkaniową „Przyszłość” w Iławie.
 3. Postanowienia Regulaminu dotyczą użytkowników lokali niezamieszkałych, zwanych w dalszej części Regulaminu „lokalami użytkowymi” i obejmują:
  1. lokale użytkowe stanowiące mienie Spółdzielni będące w stosunku najmu,
  2. spółdzielcze własnościowe prawa do lokali użytkowych znajdujących się w zasobach Spółdzielni,
  3. odrębną własności lokali użytkowych znajdujących się w zasobach Spółdzielni.
 4. Lokale użytkowe zobowiązane są do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na zasadach określonych przez Związek Gmin Regionu Ostródzko Iławskiego „Czyste Środowisko” (zwanym dalej „Czyste Środowisko”).
 5. Lokale użytkowe gromadzą odpady komunalne w wyznaczonych przez Spółdzielnię punktach: a) w zamkniętych na klucz wiatach, b) w zamkniętych na klucz pojemnikach na śmieci.
 6. O przyporządkowaniu lokali użytkowych do miejsca gromadzenia odpadów komunalnych decyduje Spółdzielnia.
 7. Lokale użytkowe otrzymują klucze do miejsca gromadzenia odpadów komunalnych od przedstawiciela Spółdzielni i są zobowiązane do ich zwrotu w terminie 7 dni od ustania stosunku najmu lokalu, powstania pustostanu, zbycia lokalu bądź rezygnacji.
 8. Lokale użytkowe zobowiązane są do wnoszenia zaliczek z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia wystawienia przez Spółdzielnię faktury VAT. Wysokość zaliczki dla każdego lokalu użytkowego ustalana będzie przez Zarząd Spółdzielni w oparciu o przeciętną miesięczną wysokość opłat za gospodarowanie odpadami ponoszoną przez Spółdzielnię, a odnoszoną do poprzedniego kwartału roku kalendarzowego ( odpowiednio I, II, III i IV kwartał każdego roku kalendarzowego ) i z zachowaniem zasady przypisania kosztów z tym związanych do poszczególnych lokali użytkowych jak wynikająca z pkt 9 oraz z załącznika nr 1 do niniejszego regulaminu. Pierwsze zaliczki ( za miesiące styczeń, luty i marzec 2023 r ) jak ustalone w sposób opisany w zdaniu poprzednim, będą bazować na średniej miesięcznej wysokości opłat za gospodarowanie odpadami ponoszonymi przez Spółdzielnie, odnotowanych w IV kwartale 2022 r.
 9. Rozliczenie rzeczywistych kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi odbywa się w okresach  kwartalnych z zachowaniem terminów sprawozdawczych.
  1. Rozliczenie rzeczywistych kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi następuje jako różnica wnoszonych zaliczek z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi i faktur za wywóz odpadów komunalnych z danego miejsca odbioru odpadów komunalnych, do którego przypisany jest lokal użytkowy.
  2. Rozliczenie rzeczywistych kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi przeprowadza się według przynależności lokali użytkowych do odpowiednich miejsc odbioru odpadów komunalnych.
  3. W celu dokonania rozliczenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi pomiędzy poszczególne lokale użytkowe brana jest pod uwagę przynależność lokalu użytkowego do danej grupy lokali w zależności od charakteru prowadzonej w nich działalności gospodarczej. Za określenie grup lokali oraz przyporządkowanie do nich danych lokali użytkowych odpowiada Zarząd Spółdzielni.
  4. W celu dokonania rozliczenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi pomiędzy poszczególne lokale użytkowe brany jest pod uwagę procentowy stosunek wytwarzanych odpadów komunalnych w danym miejscu odbioru odpadów komunalnych w zależności od przynależności lokalu użytkowego do danej grupy lokali. Za określenie procentowego stosunku wytwarzanych odpadów komunalnych w danym miejscu odbioru odpadów komunalnych odpowiada Zarząd Spółdzielni, przy czym łączna wartość procentowa musi dać 100% dla danego miejsca odbioru odpadów komunalnych.
 10. Właściciel lokalu zobowiązany jest do poinformowania Spółdzielni o zmianie charakteru prowadzonej  działalności gospodarczej w jego lokalu użytkowym w ciągu 14 dni.
 11. Spółdzielnia nie odpowiada za rozliczenia właściciela lokalu z najemcą z tytułu odpadów komunalnych z powodu zmiany najemcy w ciągu danego miesiąca.
 12. Rozliczenie rzeczywistych kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi może wykazać dopłatę lub nadpłatę:
  1. lokale użytkowe, dla których rozliczenie rzeczywistych kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi wykazało dopłatę, zobowiązane są do wnoszenia wartości wynikających z rozliczenia w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury VAT,
  2. lokale użytkowe, dla których rozliczenie rzeczywistych kosztów  gospodarowania odpadami komunalnymi wykazało nadpłatę, otrzymają korektę faktury VAT, którą mogą odliczyć od przyszłych płatności wobec Spółdzielni.
 13. W przypadku, gdy lokal użytkowy zdecyduje o częściowym oddawaniu swoich odpadów komunalnych do wspólnego miejsca gromadzenia odpadów komunalnych, a w pozostałej części o zagospodarowaniu ich we własnym zakresie, Zarząd Spółdzielni ustali dla tego lokalu użytkowego przynależność do indywidualnej grupy lokali.
 14. Dopuszcza się indywidualne zawieranie umów przez poszczególne lokale użytkowe z wybranym odbiorcą odpadów komunalnych.
 15. Lokal użytkowy może zrezygnować z korzystania z miejsca gromadzenia odpadów komunalnych za jednomiesięcznym wypowiedzeniem liczonym na koniec miesiąca kalendarzowego. W przypadku rezygnacji lokal użytkowy zobowiązany jest do pokrycia w terminie 14 dni kosztu wymiany wkładki do zamka i wymiany kluczy do danego miejsca gromadzenia odpadów komunalnych.
 16. W przypadku stwierdzenia przez Zarząd rażącego i notorycznego wyrzucania odpadów komunalnych przez lokal użytkowy w ilościach większych, niż zadeklarowane, Zarząd może wypowiedzieć możliwość korzystania z miejsca gromadzenia odpadów komunalnych przez lokal użytkowy.
 17. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi załącznik nr 1, w którym zawarto szczegółowe zasady rozliczania kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w lokalach niezamieszkałych.
 18. Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Iławie w dniu 13.12.2022 r. Uchwałą nr XX/2022 i obowiązuje od dnia podjęcia uchwały.

 

Sekretarz Rady Nadzorczej (podpis)

Przewodnicząca Rady Nadzorczej (podpis)

 

 

Załącznik nr 1

Do Regulaminu rozliczania kosztów  gospodarowania odpadami komunalnymi  w lokalach niezamieszkałych

w Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Iławie 1.

 

 1. Wyjaśnienie oznaczeń:
  1. Fn – koszt netto wywozu odpadów komunalnych z miejsca gromadzenia odpadów komunalnych przez lokale użytkowe za okres kwartalny, wynikający z faktur wystawionych przez odbiorcę odpadów komunalnych
  2. Zn  - zaliczki netto z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi  zadeklarowane przez poszczególne lokale użytkowe za okres kwartalny
  3. P – procentowy stosunek wytwarzanych odpadów komunalnych w danym miejscu odbioru odpadów komunalnych w zależności od przynależności lokalu do danej grupy lokali
  4. Rk - kwartalne rozliczenie rzeczywistych kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi dla lokali użytkowych według przynależności do odpowiednich miejsc odbioru odpadów komunalnych
  5. Rkp - podział  kwartalnego rozliczenia rzeczywistych kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi dla lokali użytkowych według procentowego stosunku wytwarzanych odpadów komunalnych w danym miejscu odbioru odpadów komunalnych w zależności od przynależności lokalu do danej grupy lokali.
 2. Grupy lokali użytkowych w zależności od charakteru prowadzonej w nich działalności gospodarczej:
  1. Grupa 1 – usługi biurowe, usługi prawnicze, radio, banki, usługi edukacyjne, tłumacz, punkty obsługi klienta - biurowe, lombardy, redakcja gazety;
  2. Grupa 2 – salony fryzjerskie, salony kosmetyczne, studia piercingu i tatuażu, sklepy art. kosmetyczne, fitnes, barber, gromer, hala sprzedaży;
  3. Grupa 3 - gabinety lekarskie, gabinety stomatologiczne, sklepy tekstylne, sklepy odzieżowe, usługi krawieckie;
  4. Grupa 4 – drukarnie, kwiaciarnie, apteki, sklepy ogrodnicze, punkty obsługi klienta - ze sklepem;
  5. Grupa 5 - gastronomia, sklepy spożywcze, sklepy monopolowe, sklepy mięsne, sklepy mleczarskie, sklepy rybne, sklepy z art. komputerowymi, sklepy z art. biurowymi, sklepy z art. elektrycznymi, sklepy z art. do majsterkowania, sklepy z art. motoryzacyjnymi;
  6. Grupa 6 – indywidualna.
 3. Wyliczenie  kwartalnego rozliczenia rzeczywistych kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi dla lokali użytkowych według przynależności do odpowiednich miejsc odbioru odpadów komunalnych i według charakteru prowadzonej w nim działalności gospodarczej odbywa się dwuetapowo:
  1. W pierwszej kolejności obliczane jest kwartalne rozliczenie rzeczywistych kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi dla lokali użytkowych według przynależności do odpowiednich miejsc odbioru odpadów komunalnych, tj. zgodnie ze wzorem:  Rk = Zn – Fn
  2. W drugiej kolejności wynik z I etapu mnożony jest przez procentowy stosunek wytwarzanych odpadów komunalnych w danym miejscu odbioru odpadów komunalnych w zależności od przynależności lokalu do danej grupy lokali,  tj.  zgodnie ze wzorem: Rkp = (Rk x P)/100

 

 

Sekretarz Rady Nadzorczej  (podpis)

Przewodnicząca Rady Nadzorczej (podpis)

tel. 89 648 52 21

14-200 Iława

ul. Dąbrowskiego 40b

Spółdzielnia Mieszkaniowa

"Przyszłość" w Iławie