Spółdzielnia Mieszkaniowa

"Przyszłość" w Iławie

23.03.2021r.

 

REGULAMIN PRZETARGÓW

NA ROBOTY BUDOWLANO–REMONTOWE I USŁUGI

W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PRZYSZŁOŚĆ” w IŁAWIE

 

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, formy i tryb udzielania zamówień na roboty budowlane w Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Iławie. Zarząd może podjąć decyzję o zastosowaniu postanowień niniejszego regulaminu także do dostaw i usług na rzecz Spółdzielni.
 2. Postępowaniem przetargowym nie obejmuje się robót, których wartość nie przekracza 3.000 PLN brutto.
 3. Sposób zamawiania robót określonych w pkt 2 par. 1 określa Zarząd Spółdzielni.
 4. Nie stosuje się postanowień niniejszego Regulaminu w sytuacji, gdy wykonanie robót budowlanych spowodowane jest koniecznością natychmiastowego ich wykonania z przyczyn niezależnych od Zamawiającego .
 5. Informację o wykonanych robotach zgodnie z pkt 4 par. 1 Zarząd składa Radzie Nadzorczej na najbliższym posiedzeniu po ich zamówieniu.
 6. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
  1. zamówieniu – należy przez to rozumieć umowy odpłatne zawierane pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są roboty budowlane
  2. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć roboty budowlane w rozumieniu ustawy z 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118z późn. zm.),
  3. zamawiającym – należy przez to rozumieć Spółdzielnię Mieszkaniową „Przyszłość” w Iławie
  4. d) najkorzystniejszej ofercie – należy przez to rozumieć ofertę z najniższą ceną przy takiej samej jakości przedmiotu lub ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny, kosztów eksploatacji, czasu wykonania lub dostawy oraz innych kryteriów opisanych w specyfikacji warunków zamówienia,
  5. wartości zamówienia – należy przez to rozumieć wartość szacunkową zamówienia, ustaloną przez zamawiającego z należytą starannością – bez podatku od towarów i usług (VAT). Jeżeli zamówienia udziela się na czas nieoznaczony wartością zamówienia jest wartość ustalona z uwzględnieniem okresu 36 miesięcy wykonywania zamówienia.
 7. Zamawiający zobowiązany jest do traktowania na równych prawach wszystkie podmioty ubiegające się o zamówienie i do prowadzenia postępowania w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji oraz zasady racjonalnego gospodarowania.
 8. Przedmiot zamówienia określa się za pomocą obiektywnych cech technicznych i jakościowych przy przestrzeganiu Polskich Norm i dokumentacji projektowej.
 9. Zamówienia udziela się w trybie:
  1. przetargu nieograniczonego
  2. przetargu ograniczonego
  3. negocjacji z zachowaniem konkurencji.
 10. Przetarg nieograniczony przeprowadza się, gdy wartość zamówienia przekracza kwotę 65.001 PLN
 11. Przetarg ograniczony przeprowadza się, gdy wartość zamówienia mieści się w przedziale od 25.001 do 65.000 PLN brutto, albo bez względu na wartość zamówienia, gdy z uwagi na specjalistyczny przedmiot zamówienia istnieje ograniczony krąg dostępnych wykonawców.
 12. Negocjacje z zachowaniem konkurencji przeprowadza się, gdy wartość zamówienia  mieści się w przedziale od 3.001 do 25.000 PLN brutto.
 13. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się :
  1. podmioty, które w ciągu ostatnich trzech lat wyrządzili szkodę Zamawiającemu, poprzez nieprawidłowe lub nieterminowe wykonanie robót budowlanych
  2. członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu oraz pracowników Zamawiającego oraz ich krewnych i powinowatych I i II stopnia w linii prostej i bocznej.
  3. podmioty, w których wskazane wyżej osoby posiadają minimum 20 % udziałów lub są członkami ich władz statutowych oraz podmiotów, w których osoby te zajmują stanowiska kierownicze.
  4. Podmioty, wobec których wszczęto postępowania likwidacyjne lub upadłościowe
 14. W postępowaniu przetargowym mogą wziąć udział podmioty posiadające niezbędną wiedzę, potencjał i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia, a także znajdują się w sytuacji finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia.
 15. W przypadku realizacji zamówień dofinansowanych ze środków zewnętrznych (np. unijnych) zastosowanie mają przepisy dotyczące zamówień określone przez donatora.   Przetarg nieograniczony i ograniczony

 

 

§ 2

 

 1. Przetarg nieograniczony przeprowadza się zamieszczając ogłoszenia o przetargu na:
  1. na tablicy ogłoszeń Zamawiającego,
  2. stronie internetowej Zamawiającego,
  3. ogólnopolskim ogłoszeniowym portalu internetowym.
 2. Z uwagi na charakter przetargu Zarząd może zadecydować o zamieszczeniu ogłoszenia w prasie lokalnej.
 3. Ogłoszenie powinno zawierać :
  1. nazwę i adres Zamawiającego
  2. określenie przedmiotu przetargu
  3. informację o warunkach przetargu
  4. miejsce i termin składania ofert
  5. miejsce i termin otwarcia ofert
 4. Szczegółowy opis przedmiotu i warunków przetargu znajduje się w siedzibie Zamawiającego i obejmuje w szczególności :
  1. dokładny opis robót budowlanych będących przedmiotem przetargu,
  2. ewentualnie zestawienie materiałów, z których ma być wykonany przedmiot zamówienia lub określenie minimalnych parametrów materiałów,
  3. termin wykonania przedmiotu zamówienia,
  4. opis innych kryteriów niż cena, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty,
  5. istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy np. okres gwarancji na wykonane roboty budowlane,
  6. wysokość ewentualnego wadium,
  7. kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz terminowego usuwania wad i usterek,
  8. wzór umowy.
 5. Za przygotowaną dokumentację dla celów przetargu nieograniczonego określoną w par. 2 pkt 4 ustala się opłatę w wysokości nie mniejszej niż 20 zł brutto.
 6. Przetarg ograniczony odbywa się poprzez zaproszenie do składania ofert przesłane do, co najmniej trzech podmiotów.
 7. Do przetargu ograniczonego stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego działu.    

 

 

Postępowanie przetargowe

§ 3

 

 1. Przetarg przeprowadza Zarząd Zamawiającego.
 2. O terminie przetargu zawiadamia się Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który może wydelegować członka Rady w charakterze obserwatora, z wyjątkiem przetargu nieograniczonego gdzie obecność przedstawiciela Rady Nadzorczej jest obowiązkowa.
 3. Termin składania ofert ustala Zarząd, z tym, że nie może być on krótszy niż 14 dni licząc od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia lub od wysłania zaproszeń do składania ofert.
 4. Oferty złożone po terminie nie podlegają rozpoznaniu.
 5. W wyjątkowych wypadkach Zarząd może przedłużyć termin do składania ofert.
 6. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 7. Składający ofertę pozostaje nią związany do czasu rozstrzygnięcia przetargu, a w przypadku wyboru jego oferty do czasu podpisania umowy, jednak nie dłużej niż przez 30 dni, licząc od terminu złożenia oferty.
 8. Zmiana lub wycofanie oferty jest dopuszczalna przed upływem terminu do składania ofert.
 9. Oferty składa się w siedzibie Zamawiającego osobiście lub pocztą.
 10. Do momentu otwarcia ofert przechowuje się je zamknięte w siedzibie Zamawiającego.
 11. Przed terminem otwarcia ofert nie mogą być one otwarte, ani ujawnione.
 12. Otwarcie ofert jest jawne i następuje w siedzibie zamawiającego we wskazanym terminie. Pozostała część postępowania jest niejawna.
 13. W toku dokonywania oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 14. Zarząd wybiera najkorzystniejszą ofertę.
 15. Zarząd może odrzucić ofertę, która nie spełnia warunków zamówienia oraz ofertę zawierająca rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia
 16. W przypadku złożenia ofert zawierających taką samą cenę, wzywa się wykonawców do złożenia w wyznaczonym terminie dodatkowych ofert.
 17. Z przeprowadzonego przetargu sporządza się protokół.
 18. O wyborze oferty zawiadamia się wybranego oferenta.
 19. W terminie nie dłuższym niż 14 dni Zamawiający podpisuję umowę z wybranym Oferentem.
 20. Zarząd może odwołać przetarg na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

 

 

Negocjacje z zachowaniem konkurencji

§ 4

 

 1. Negocjacje z zachowaniem konkurencji polegają na udzieleniu zamówienia na skutek podjętych negocjacji, z co najmniej dwoma oferentami.
 2. Zamawiający zaprasza do negocjacji przesyłając informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, terminu wykonania oraz o innych istotnych zagadnieniach.
 3. Negocjacje z oferentami prowadzi Zarząd Spółdzielni.
 4. Z negocjacji sporządza się protokół.
 5. Na podstawie przeprowadzonych negocjacji Zarząd wybiera najkorzystniejszą ofertę.

 

Niniejszy Regulamin został zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej VII/2021 z dnia  23.03.2021r. Jednocześnie traci moc Regulamin przetargów na roboty budowlano-remontowe i usługi w Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Iławie z dnia 23.04.2019r.     

 

Przewodnicząca Rady Nadzorczej  (podpis)   

Sekretarz Rady Nadzorczej  (podpis

tel. 89 648 52 21

14-200 Iława

ul. Dąbrowskiego 40b

Spółdzielnia Mieszkaniowa

"Przyszłość" w Iławie