Spółdzielnia Mieszkaniowa

"Przyszłość" w Iławie

09.12.2014r.

 

    
REGULAMIN TWORZENIA l WYKORZYSTANIA  FUNDUSZU REMONTOWEGO

W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PRZYSZŁOŚĆ” W IŁAWIE

 

 

§ 1

 

 1. Na podstawie art. 6 ust 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz  §49 ust.2 lit. c statutu spółdzielni, spółdzielnia tworzy fundusz w ciężar kosztów,   na  remonty zasobów mieszkaniowych w rozumieniu   ustawy   o   podatku   dochodowym   i   zasobów   o   innym przeznaczeniu    stanowiących   jej    mienie   oraz   zarządzanych    przez spółdzielnię w oparciu o przepisy      ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
 2. Obowiązek   świadczenia   na   fundusz   remontowy   spółdzielni   dotyczy członków Spółdzielni, właścicieli lokali nie będących członkami Spółdzielni oraz   osób   nie   będących   członkami   Spółdzielni,   którym   przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, poprzez uiszczanie opłaty eksploatacyjnej  -fundusz  remontowy  lub  innej  opłaty  eksploatacyjnej ustalonymi   zgodnie   z   uchwałą   odpowiednich   organów   statutowych spółdzielni.
 3. Fundusz remontowy spółdzielni przeznaczony jest na pokrycie kosztów prac  remontowych,  do  których  zobowiązana jest spółdzielnia w celu utrzymania   zasobów   w   należytym   stanie   technicznym   zgodnie   z obowiązującymi przepisami prawa   oraz w należytym stanie estetycznym zasobu.
 4. Ewidencja księgowa funduszu remontowego prowadzona jest zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości i polityką rachunkowości zatwierdzoną przez zarząd Spółdzielni.

 

 

§2

 

 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
  1. zasób mieszkaniowy - należy przez to rozumieć budynki mieszkalne, lokale, części   wspólne   nieruchomości   mieszkalnych, budowle   i   urządzenia infrastruktury określone w piśmie Ministerstwa Finansów z grudnia 2006 roku, jako zasób mieszkaniowy.
  2. zasób o innym przeznaczeniu - należy rozumieć budynki nie mieszkalne, części   wspólne   nieruchomości   nie     mieszkalne,   budowle   i   urządzenia infrastruktury o innym przeznaczeniu niż mieszkalne.
  3. remoncie  -  należy  przez  to   rozumieć   prace   remontowo  -  budowlane określone, jako remont w ustawie prawo budowlane.
  4.  nieruchomość   podstawowa   -   należy   przez  to   rozumieć   nieruchomość obejmującą budynek lub więcej budynków wraz z gruntem przynależnym, w której może być ustanawiane prawo odrębnej własności lokali zgodnie z usm oraz   nieruchomość   obejmującą  budynek   lub   budynki   wraz   z   gruntem przynależnym,   w  której   spółdzielnia   prowadzi   działalność  statutową  lub gospodarczą.
  5. mienie wspólne - należy przez to rozumieć nieruchomości stanowiące mienie spółdzielni przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkałe lub posiadające spółdzielcze prawo do lokalu lub lokal w określonych    budynkach lub osiedlach, w szczególności nieruchomości zabudowane budowlami (drogi, place, parkingi, zatoki postojowe itp.), urządzeniami małej architektury i urządzeniami infrastruktury technicznej, w tym urządzeniami i sieciami technicznego   uzbrojenia terenu związanymi z funkcjonowaniem budynków lub osiedli wraz z gruntem przynależnym.
  6. mienie ogólne - należy przez to rozumieć nieruchomości stanowiące spółdzielczy zasób mieszkaniowy, a służące prowadzeniu przez spółdzielnię działalności administracyjnej, społecznej, oświatowo-kulturalnej i innej, zabudowane budynkami i innymi urządzeniami wraz z gruntami przynależnymi.

 

 

§3

 

 1. Spółdzielnia tworzy fundusz  remontowy    w ciężar kosztów     gospodarki zasobem    mieszkaniowym    i    zasobem    o    innym    przeznaczeniu    tj.: a) w   ciężar   kosztów   poszczególnych    nieruchomości    ewidencyjnych, b) w ciężar kosztów utrzymania i eksploatacji mienia wspólnego i ogólnego spółdzielni
 2. Spółdzielnia może tworzyć również fundusz na inne cele remontowe niż określone w niniejszym regulaminie na podstawie odrębnej uchwały walnego zgromadzenia.
 3. Fundusz    remontowy   przeznaczony   jest   na    remonty   całego   zasobu stanowiącego własność spółdzielni   i zarządzanego w oparciu o ustawę o spółdzielniach  mieszkaniowych  oraz  na:  -  spłatę  odsetek  i  prowizji  od kredytów zaciągniętych na realizację prac remontowych
 4. Z funduszu remontowego nie finansuje się napraw i remontów obciążających użytkowników lokali, zgodnie z rozdziałem obowiązków w zakresie napraw i remontów   wewnątrz   lokali   określonych   w   regulaminach   wewnętrznych Spółdzielni i ustawy o ochronie praw lokatora oraz napraw i  remontów wewnątrz lokali użytkowanych na podstawie umowy najmu lokalu    lub bez tytułu   prawnego.   Koszty   tych   remontów   obciążają   koszty   działalności spółdzielni.
 5. Funduszu    remontowego    spółdzielni    nie    obciąża    się    kosztami    prac remontowych pokrytych z:  - odszkodowań   wypłacanych   przez   towarzystwa ubezpieczeniowe, - kar  i  innych   obciążeń   wykonawców   robót   remontowych wynikających z zawartych umów, -    premii modernizacyjnych i remontowych, - innych źródeł finansowych i dotacji.

 

 

§4

 

 1. Fundusz remontowy spółdzielni obciążający koszty nieruchomości podstawowych i innych nieruchomości ewidencyjnych tworzony jest z:
  1. odpisów od m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych i o innym przeznaczeniu, w wysokości ustalonej w zatwierdzonym rocznym planie finansowo-gospodarczym spółdzielni;
  2. dodatkowych wpłat użytkowników lokali w przypadku wniosku i wyrażenia zgody przez co najmniej 75% użytkowników lokali w nieruchomości podstawowej;
  3. dofinansowany   dochodami   z   działalności   gospodarczej   spółdzielni   na podstawie uchwały walnego zgromadzenia;
  4. innych źródeł.
 2. Stawki odpisów  w ciężar kosztów mogą być zróżnicowane dla poszczególnych nieruchomości podstawowych w zależności od ich stanu technicznego, konstrukcji budynków,   okresu   eksploatacji   budynków,   rodzaju  zabudowy,   wyposażenia,   a wynikających   z zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą rzeczowego planu remontów. Jednakże dla jednej nieruchomości podstawowej obowiązuje taka sama stawka odpisu na 1m2 powierzchni użytkowej budynku lub budynków.
 3. Zatwierdzone przez Radę Nadzorczą stawki odpisów na fundusz remontowy spółdzielni w koszty nieruchomości podstawowej stanowią jednocześnie oddzielną, obowiązującą  w tej samej wysokości opłatę eksploatacyjną - fundusz remontowy nieruchomości z wyjątkiem przypadku podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Członków w zakresie podziału nadwyżki bilansowej netto i przeznaczenie jej na pokrycie kosztu utrzymania i eksploatacji nieruchomości w pozycji - odpis na fundusz remontowy zgodnie z art. 5. ust 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
 4. Fundusz remontowy spółdzielni obciążający koszty nieruchomości podstawowej przeznaczany jest na pokrycie kosztów i wydatków określonych w § 3 ust. 3 regulaminu, w części dotyczącej budynków i ich części oraz infrastruktury zaliczonych do nieruchomości podstawowej, a nie przeznaczonych do wyłącznego korzystania przez poszczególnych  użytkowników lokali,  czyli stanowiące części wspólne nieruchomości.
 5. W przypadku konieczności wykonania prac remontowych na poszczególnych nieruchomościach podstawowych przy jednoczesnym braku wystarczających wolnych środków finansowych wynikających z ewidencji prowadzonej zgodnie z § 7 , dopuszcza się okresowe podniesienie stawki odpisu na fundusz remontowy dla tej nieruchomości podstawowej w oparciu o uchwałę Rady Nadzorczej zapewniającą szybsze wyrównanie środków w tej nieruchomości.

 

 

§5

 

 1. Fundusz remontowy spółdzielni  obciążający koszty mienia wspólnego spółdzielni tworzony jest z odpisów od m2 powierzchni gruntu stanowiącego mienie wspólne w wysokości ustalonej w zatwierdzonym rocznym planie finansowogospodarczym spółdzielni.
 2. Stawki odpisów mogą być zróżnicowane dla poszczególnych nieruchomości stanowiących mienie wspólne w zależności od ich stanu technicznego, okresu eksploatacji, rodzaju zabudowy, wyposażenia, a wynikających z zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą rzeczowego planu remontów.
 3. Stawki odpisów na fundusz remontowy w koszty mienia wspólnego spółdzielni stanowią koszt kalkulacyjny opłaty eksploatacyjnej podstawowej i nie ustala się oddzielnej opłaty eksploatacyjnej na mienie wspólne spółdzielni.
 4. Fundusz remontowy mienia spółdzielni przeznaczany jest na pokrycie kosztów i  wydatków  określonych  w  §  3  ust.  3  regulaminu,  a  dotyczących  budowli  i infrastruktury  zaliczonych  do  mienia  wspólnego  i  nie przeznaczonych  do wyłącznego korzystania przez poszczególnych użytkowników lokali.

 

 

§6

 

 1. Fundusze remontowe celowe, o których mowa w § 3 ust. 2 niniejszego regulaminu, tworzone są w celu zrealizowania określonych zadań remontowych w oparciu o uchwałę Walnego Zgromadzenia.
 2. Spółdzielnia może tworzyć fundusz remontowy celowy z:  - odpisów, w ciężar kosztów, - wpłat użytkowników lokali bez względu na cel objęty remontem, - dotacji celowych uzyskanych ze źródeł zewnętrznych np.: fundusze Unii Europejskiej itp. Fundusze, - dofinansowania z dochodów  pochodzących z działalności  gospodarczej spółdzielni.
 3. Fundusze remontowe celowe mogą być tworzone na zadania realizowane w krótkim okresie (do jednego roku, jedno zadanie), jak też na zadania realizowane w długim okresie, ale będące jednym celem.
 4. Fundusze te rozliczane są po całkowitym zakończeniu ich realizacji.

 

 

§7

 

 1. Spółdzielnia prowadzi ewidencję wpływów i wydatków funduszu remontowego spółdzielni zgodnie z art. 4 ust. 41 pkt 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, poza ewidencją księgową funduszu  remontowego. Ewidencja ta prowadzona jest tylko dla nieruchomości ewidencyjnych podstawowych.
 2. Pod pojęciem wpływów, o których mówi art. 4 ust. 41 pkt 2  ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych dla nieruchomości określonych w ust.1  rozumie się wartość naliczonego w ciężar kosztów danej nieruchomości odpisu na fundusz remontowy spółdzielni oraz obejmuje wpływy pochodzące z wpłat, o których mowa w § 4 ust 2b.
 3. Ewidencja wydatków określona w art. 4 ust. 41 pkt 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych dla nieruchomości określonych w ust. 1 dotyczy faktycznie wykonanych i opłaconych prac remontowych na tych nieruchomościach.

 

 

§8

 

 1. Zakres prac remontowych dla nieruchomości podstawowych i mienie spółdzielni w podziale na poszczególne rodzaje funduszy remontowych ujmowanych  następnie w planie rzeczowym remontów sporządza się na podstawie kontroli okresowych i przeglądów bieżących stanu technicznego budynków i budowli. Terminy i częstotliwość kontroli i przeglądów okresowych określone są w Zarządzeniu Prezesa Spółdzielni.
 2. Rzeczowy plan remontów określający zakres rzeczowy i finansowy zatwierdzany jest na każdy rok kalendarzowy uchwałą Rady Nadzorczej.
 3. Podejmując uchwałę zatwierdzającą rzeczowy plan remontów przyjmuje się do  realizacji  taki  zakres,   który  ma   pokrycie  w funduszu remontowym określonym w § 3 ust. 1 niniejszego regulaminu z uwzględnieniem środków wynikających z ewidencji prowadzonej w oparciu o art. 4 ust. 41 pkt 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, przy zachowaniu pierwszeństwa robót mających na celu:
  1. eliminację zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników lokali i osób trzecich
  2. zabezpieczenie przeciwpożarowa budynków
  3. spełnienie wymagań ochrony środowiska
  4. zachowanie należytego stanu sanitarnego budynków
  5. zachowanie zapobiegawczego charakteru remontu.
 4. Spółdzielnia opracowuje i zatwierdza wieloletnie plany remontów w celu zapewnienia płynnego, rozłożonego w czasie gromadzenia środków na remonty o dużym koszcie ich wykonania.

 

 

§10

 

 1. Zmiany rodzaju i zakresu prowadzonej działalności remontowej, nie wymagają korekty niniejszego regulaminu, o ile wynikają z zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej rzeczowego planu remontów.
 2. W przypadku wystąpienia pilnej konieczności wykonania prac remontowych spowodowanych awarią, a w szczególności tych, o których mowa w § 8 ust. 3 lit.  a  i  b  niniejszego  regulaminu,  zarządowi  przysługuje  prawo  zlecenia wykonania tych prac poza kolejnością ustaloną w rocznym planie remontów z pominięciem drogi przetargowej. W takim przypadku zarząd spółdzielni zobowiązany jest każdorazowo na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej udzielić pełnej informacji na temat konieczności wykonania tych prac, ich koszcie oraz wystąpić z wnioskiem o korektę rzeczowego planu remontów na bieżący rok.
 3. W innych uzasadnionych przypadkach konieczności wykonania prac remontowych poza ustaloną kolejnością zarząd może wystąpić do  Rady Nadzorczej o korektę rzeczowego planu remontów na bieżący rok.
 4. W trakcie realizacji rzeczowego planu remontów należy zapewnić:
  1. realizację robót w kolejności wynikającej z zatwierdzonego rzeczowego plan remontów,
  2. bezpieczeństwo użytkowników i osób trzecich w trakcie prowadzenia prac remontowych,
  3. stosowanie materiałów, wyrobów i technologii posiadających dopuszczenie do powszechnego obrotu i stosowania w budownictwie,
  4. stosowanie rozwiązań technicznych, materiałowych i technologicznych ograniczających    uciążliwość   użytkowania    lokali   w   trakcie prac remontowych oraz podnoszących walory użytkowe lokali.
 5. Prowadzone prace remontowe podlegają bieżącej kontroli oraz odbiorowi przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. Nadzór nad realizacją rzeczowego planu remontów sprawuje wyznaczony przedstawiciel Spółdzielni.

 

 

§11

 

Wykaz prac o charakterze nie stanowiącym remontów obciążających fundusz remontowy spółdzielni w rozumieniu niniejszego regulaminu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Koszty tych prac obciążają bieżące koszty działalności eksploatacyjnej Spółdzielni, a koszty remontów, o których mowa w § 3, ust 5 regulaminu obciążają pozostałe koszty operacyjne spółdzielni zgodnie z zatwierdzoną polityką rachunkowości w spółdzielni..

 

 

§12

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem .......................................................... r.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000 r. z późn. zmianami.
 2. Prawo Spółdzielcze z dnia 16.09.1982 r. z późn. zmianami.
 3. Statut Spółdzielni.

 

 

 

Załącznik nr 1

do regulaminu tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego

 

Nie obciąża się funduszu  remontowego spółdzielni wydatkami i kosztami prac poniesionymi na:

 1. okresowe przeglądy techniczne wynikające z przepisów prawa budowlanego,
 2. okresowe i bieżące przeglądy wynikające z warunków technicznych użytkowania, przepisów dozoru technicznego i względów bezpieczeństwa,
 3. okresową i bieżącą kontrolę budynków, budowli i urządzeń infrastruktury oraz przyjmowania zgłoszeń awarii i usterek przez mieszkańców,
 4. bieżącą konserwację, regulację i naprawy wszystkich zamknięć w budynkach w   pomieszczeniach   ogólnego   użytku,   drzwiach   zewnętrznych,   bramach garażowych, wyjść na dach, kompletowanie i dorabianie kluczy, wymianę zawiasów,    naprawę   zamków,   i zamknięć drzwiowych oraz drabinek włazowych.
 5. kontrolę kompletności i stanu technicznego oraz wymiana sprzętu p.poż., oznakowań budynków, dróg wewnątrzosiedlowych oraz elementów wyposażenia budynków,
 6. bieżącą kontrolę i naprawę instalacji zimnej i ciepłej wody, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, deszczowej i gazowej polegającej w szczególności na: - zabezpieczaniu miejsc awarii w tych instalacjach poprzez zamknięcie zaworów odcinających i ewentualne założenie opasek zaciskowych, - przeczyszczaniu i udrożnieniu przewodów kanalizacyjnych w głównych pionach i poziomach, przewodów wentylacyjnych i kominowych, - zabezpieczaniu niesprawnych urządzeń gazowych poprzez odcięcie od instalacji i zamknięcie dopływu gazu, - naprawie   uszkodzonych   elementów  armatury  przez  wymianę  głowic   lub uszczelek w głównych pionach i poziomach, - uzupełnianiu izolacji cieplnej na przewodach co i cw na głównych pionach i poziomach oraz w lokalach, - sprawdzaniu  i  naprawie  drożności  oraz  szczelności  studzienek,  wpustów deszczowych i rur spustowych, - wymianie i uzupełnieniu  uszczelnienia w instalacji wód.-kań. W głównych pionach i poziomach.
 7. bieżącą  kontrolę i naprawę instalacji elektrycznych w budynkach, na budynkach i znajdujących się w terenie polegającej w szczególności na: - wymianie żarówek w pomieszczeniach ogólnego przeznaczenia oraz w punktach oświetlenia zewnętrznego budynków i terenu oraz sprawdzanie działania oświetlenia, - naprawie  instalacji  oświetleniowej  na  klatkach  schodowych,  w piwnicach, parkingach wielostanowiskowych i innych pomieszczeniach ogólnego przeznaczenia oraz terenu, - naprawie i wymianie osprzętu oświetleniowego i urządzeń elektrycznych, - usuwaniu awarii występujących na instalacji elektrycznej, w tym w pionach WLZ w budynkach wraz z wymianą zabezpieczeń i wkładek topikowych, - kontroli działania i ewentualnej naprawie lub wymianie automatów oświetlenia na klatkach schodowych, - kontroli działania  i ewentualnej  naprawie automatów i  instalacji sterującej otwieranie bram wjazdowych - kontroli i naprawie instalacji odgromowej - inne naprawy o charakterze awaryjnym.
 8. drobne naprawy ogólnobudowlane polegające w szczególności na: - naprawie elementów małej architektury i wyposażenia placów zabaw, - uzupełnianiu drobnych ubytków malarskich,  odnawianiu powłok malarskich drobnych elementów budynków i budowli, zwłaszcza z zakresie ochrony przed korozją, - uzupełnianiu drobnych ubytków tynków do wysokości 3,0 m zewnętrznych elewacji oraz wewnętrznych w pomieszczeniach ogólnego użytku, - uzupełnianiu drobnych ubytków płytek chodnikowych, krawężników i innych elementów dróg, placów, zatok parkingowych i parkingów,  - wykonywaniu drobnych prac spawalniczych w wyposażeniu budynków, budowli i urządzeń infrastruktury, - uzupełnianiu ubytków okładzin posadzkowych i posadzek w pomieszczeniach ogólnego użytku.
 9. inne drobne prace zlecone przez dział techniczny spółdzielni mających wpływ na utrzymanie w nie pogorszonym stanie technicznym i estetycznym nieruchomości, a nie objęte planem rzeczowym funduszu remontowego nie przekraczające jednorazowego wydatku w kwocie do 500,-zł.
 10. wszelkiego  rodzaju  prace  remontowe  i  drobne  naprawy wykonywane w lokalach, z obciążające użytkownika lokalu lub właściciela, w tym również właściciela jakim jest spółdzielnia mieszkaniowa dla lokali w najmie lub bez tytułu prawnego do lokalu.
 11. wszelkiego rodzaju prace remontowo-budowlane polegające na usuwaniu awarii w budynkach i nieruchomościach gruntowych w celu przywrócenia sprawności technicznej budynku lub nieruchomości
 12. wszelkiego rodzaju prace remontowo-budowlane polegające na usuwaniu skutków awarii na budynkach i nieruchomościach gruntowych, jeżeli ich wykonanie musi nastąpić natychmiast po usunięciu awarii, gdyż zagraża to zdrowiu lub życiu mieszkańców lub bezpośrednio wpływa na stan techniczny budynku lub nieruchomości, lub gdy wartość jednorazowego wydatku nie przekracza kwoty 500,-zł.

 

Regulamin przyjęto na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 09.12.2014r. – Uchwała nr XXVIII/2015.  

 

Sekretarz Rady Nadzorczej (podpis)

Przewodniczący Rady Nadzorczej (podpis)

tel. 89 648 52 21

14-200 Iława

ul. Dąbrowskiego 40b

Spółdzielnia Mieszkaniowa

"Przyszłość" w Iławie