Spółdzielnia Mieszkaniowa

"Przyszłość" w Iławie

23 kwietnia 2024

Pełnomocnictwo

Dane Członka Spółdzielni:                                Iława, dnia ………………2024r.

…………………………………………….                         

…………………………………………….

…………………………………………….

 

PEŁNOMOCNICTWO

 

Zgodnie z § 98  Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” niniejszym udzielam pełnomocnictwa Panu/Pani ……………………………………………………………..

..…………………………………………………………………………………………..........................  zamieszkałemu/ej ………..………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

legitymującemu/ej się dowodem osobistym nr ……………………………………………….

do zastępowania mnie w obradach Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Iławie dnia 16.05.2024 r., w tym do brania udziału we wszelkich głosowaniach.

 

 

 

                                   Podpis Członka Spółdzielni: ………………………………………………….

 

 

 

 

 

Iława, dnia …………………………-2024r.

 

 

OŚWIADCZENIE PEŁNOMOCNIKA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu pełnienia funkcji pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Iławie  dnia 16.05.2024 r.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do czasu przeprowadzenia lustracji Spółdzielni za rok 2024 i powiadomienia Walnego Zgromadzenia o wnioskach z tej lustracji.

 

Zgoda na przetwarzanie dotyczy następujących danych osobowych:

imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………

adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

Nr dowodu osobistego: ……………………………………………………………………………………

 

Zapoznałem/am się z ogólną informacją na temat ochrony danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Iławie.

 

 

 

Podpis: ………………………………………………..

 

 

Pełnomocnictwo do pobrania

tel. 89 648 52 21

14-200 Iława

ul. Dąbrowskiego 40b

Spółdzielnia Mieszkaniowa

"Przyszłość" w Iławie