… by mieszkało się lepiej

Spółdzielnia Mieszkaniowa  „Przyszłość”

Porady

 

Instrukcja użytkowania nowych mieszkań

             Nowe mieszkania wymagają szczególnej troski w pierwszych latach ich użytkowania. Spowodowane to jest zgromadzeniem w ścianach budynku dużych ilości wody, która nie odparowała jeszcze po zakończeniu budowy. Taki stan rzeczy spowodowany jest skróceniem okresu realizacji budów, oraz poprawą jakości i szczelności stolarki okiennej.

             Zaistniała sytuacja nie została jeszcze uregulowana w prawie i normach budowlanych, dlatego aby uniknąć nieprzyjemnych zjawisk nagminnie występujących w nowobudowanych mieszkaniach na terenie całej Polski opracowana została niniejsza instrukcja. Zawiera ona wymogi normowe oraz wytyczne do umożliwienia prawidłowego funkcjonowania wentylacji grawitacyjnej.

1. Mieszkanie jest wyposażone w odpowiednie kanały spalinowe i wentylacyjne wykonane zgodnie z obowiązującymi normami budowlanymi.

2. Do prawidłowego funkcjonowania wentylacji niezbędne jest zapewnienie odpływu powietrza zewnętrznego do mieszkań i umożliwienie wymiany powietrza.

3. Kratki wentylacyjne powinny być zamontowanie skrzydełkami do dołu.

4. Zabrania się zaklejania otworów wentylacyjnych i przebijania innych otworów wentylacyjnych. Niedopuszczalne jest zabudowanie kratek wentylacyjnych meblami i innymi urządzeniami utrudniającymi przepływ powietrza. Montaż okapów kuchennych i innych urządzeń mających wpływ na przepływ powietrza należy uzgodnić ze Spółdzielnią Mieszkaniową.

5. Zabrania się zaklejania otworów doprowadzających powietrze do mieszkania.

6. Drzwi do łazienek i kuchni muszą posiadać otwory o polu przekroju 200 cm2, lub szczeliny wentylacyjne między dolną krawędzią drzwi a podłogą o wysokości 2,5 cm, oraz w pozostałych pomieszczeniach otwory o polu7 przekroju 80 cm2 lub szczeliny między dolną krawędzią drzwi a podłogą o wysokości 1 cm.

7. Zaleca się uchylanie okien na minimalny zakres zamontowanego ogranicznika lub okna z okuciami obwiedniowymi jak najczęściej utrzymywać w pozycji "rozszczelnionej" .

8. Zaleca się częste wietrzenie mieszkań. Gotowanie posiłków w kuchni powinno odbywać się przy uchylonych oknach.

9. Okresowo pojawiające się skropliny na ścianach i stropach należy usuwać niezwłocznie po ich wykropleniu.

10. Tapetowanie ścian materiałami wodoodpornymi lub zatrzymującymi parę wodną dopuszczalne jest po roku od zasiedlenia mieszkania.

11. Układanie posadzek winno nastąpić przy wilgotności podłoża do 3%.

12. Zabrania się malowania tynków wapienno-gipsowych farbami wapiennymi. Malowanie innymi farbami możliwe jest po osuszeniu tynku z wilgoci technologicznej i odpowiednim zagruntowaniu powierzchni.

13. Zabrania się przeróbek instalacji c.o., gazowej, wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej pod rygorem utraty gwarancji.

14. W/w wymagania dotyczące wentylacji zawarte są w: PN-83/B-03430  "Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej-wymagania"
-PN-89/B-10425 "Przewody dymowe, spalinowe, wentylacyjne murowane z cegły- wymagania techniczne i badanie przy odbiorze" Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994r.  -Dziennik Ustaw Nr 10 z dnia 8 lutego 1995r.